NSPH

 
 
Du befinner dig här: Om NSPH > Kansli > Aktuellt inom psykiatrin > Kommunerna sviker de psykiskt funktionsnedsatta
 
 

Kommunerna sviker de psykiskt funktionsnedsatta

I en debattartikel i Dagens Nyheter den 27 april med rubriken ”Kommunerna sviker de psykiskt funktionsnedsatta” skriver Lars-Erik Holm, generaldirektör Socialstyrelsen och Birgitta Hagström, enhetschef Socialstyrelsen, att många kommuner inte tar tillräckligt med ansvar för att följa upp vilka behov som personer med psykisk funktionsnedsättning har av insatser enligt socialtjänstlagen och LSS.

Bakgrund
På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen genomfört en nationell tillsyn av kommunernas insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning för åren 2009–2011. I rapporten redovisas resultatet av Socialstyrelsens granskning åren 2009–2011 av kommunernas insatser. Rapporten har fokus på resultatet av 2011 års granskning.

Frågeställningar
Frågor som ställs - och som tyvärr i många fall får ett negativt svar: Vad vet vi om personer med psykisk funktionsnedsättning? Hur ser deras liv ut? Får de stöd och omsorg utifrån sina behov? Har de en fungerande boendesituation? Känner de till sina rättigheter? Och framför allt har de fått det bättre 17 år efter psykiatrireformen?

Två inriktningar för tillsynen
Den nationella tillsynen under åren 2009–2011 har huvudsakligen haft två inriktningar. Den ena inriktningen avsåg tillsyn av socialtjänsten. Den andra inriktningen handlade om kommuner och landsting ingått överenskommelser om samarbete samt om kommuner och landsting upprättat individuella planer.

Nya lagbestämmelser saknar genomslag i kommunerna
Socialstyrelsen har genom tillsynen uppmärksammat ett antal brister som sammantaget visar att kommun och landsting inte uppfyller de krav och intentioner som anges i lagar, förordningar och föreskrifter. De nya lagbe-stämmelserna som infördes i socialtjänstlagen, SoL, och i hälso- och sjukvårdslagen, HSL, har inte fått genomslag i kommuner och landsting.

Nära hälften av kommunerna ordnar inte boenden
Socialstyrelsen skriver: "Får personer med psykisk funktionsnedsättning vård och stöd utifrån sina behov? Det är huvudfrågan i den rapport som Socialstyrelsen i dag överlämnar till regeringen. Tyvärr blir svaret nej. Resultatet av tillsynen visar att nära hälften av de granskade kommunerna inte tillhandahåller ett boende med särskild service i enlighet med lagar och andra författningar på området."

Dagens Nyheter, Debatt, 2012-04-27

Läs/ladda ner Rapporten ”Nationell tillsyn av kommunernas insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2009–2011” från Socialstyrelsens hemsida