810Det regionala nätverket NSPH i Jönköpings län bildades den 13 juni 2007 och ombildades till en ideell förening den 2 februari 2009.

Vi arbetar för att utveckla samarbetet, ta tillvara erfarenheter samt öka delaktigheten och inflytandet så att kvalitén av vården kan öka.

Medlemsorganisationer

Vid bildandet av nätverket hade man sju medlemsorganisationer: Anorexi/Bulimi-Kontakt, Attention, IFS, RFHL, RSMH, SPES och SPH (Riksföreningen Social och Psykisk Hälsa). Därefter har även OCD-föreningen Ananke och Föreningen Autism tillkommit. Dessa organisationer ingår alla i den ideella föreningen.

Arbetsformer

Samarbetet sker på följande sätt med landstinget:

  • Samråd på politikernivå – före budgetprocessens start
  • På kanslinivå möten för att förbereda budgetprocessen, prioritetsdiskussioner, viktiga förändringar samt information om förändringar som initieras av SoS och SKL,
  • Nätverket ingår i länets styrgrupp för psykiatri med en ordinarie och en ersättare
  • Nätverket ingår i länets arbetsgrupp för missbruk/beroende med två ordinarie och en ersättare
  • Samverkan sker som tidigare på förvaltningsnivå – Psykiatriska kliniken inom respektive sjukvårdsområde.

Landstinget är mycket positivt till samverkan med NSPH i Jönköpings län och har beviljat NSPH samverkansmedel.

Första hjälpen till psykisk hälsa (Mental Health First Aid)

The Mental Health First Aid Training and Research program (MHFA), som på svenska fått namnet Första hjälpen till psykisk hälsa, har utformats i Australien. Programmet används nu i 21 länder runt om i världen. Målsättningen med programmet är att rädda liv genom att öka kunskaperna om psykiska sjukdomar, självskadebeteende, suicidförsök och suicid.

Regeringen gav i juni 2012 NASP i uppdrag att pröva YMFA, Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga. Jönköpings län blev ett av pilotlänen. NSPH i Jönköpings län är projektsamordnare oc010h Margit Ferm är projektledare.
Bland dokumenten till höger finns en delrapport om projektet, en informationsskrivelse samt folder.

Trento: patienter, brukare och anhöriga ses som experter

I Trento, som ligger i norra Italien, har man sedan de stora mentalsjukhusen stänges utvecklat vården mot mindre enheter och genom att anställa personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och anhöriga i vårdverksamheter. Qulturum inom Jönköpings läns landsting har sedan flera år kontakt med Trento. NSPH i Jönköping har haft representanter med vi de studieresor som gjorts till Italien.
Läs reserapporterna till höger under Dokument.