“Vår medverkan – en förutsättning för god kvalitet” är rubriken på det kvalitetsdokument som NSPH har antagit för att ge inspiration och vägledning till medlemsorganisationernas arbete med kvalitetsfrågor.

Dokumentet kan komma till användning i brukarråd, vid beställning, upphandling, revision och till exempel när ett nybildat nätverk av patienter, brukare och anhöriga vill arbeta fram en gemensam plattform.

Vår grundsyn är att inflytande är nödvändigt för att utveckla kvalitetstänkandet – Det gäller inflytande för den enskilde och för en patientgrupp men också för våra föreningar och lokala och regionala nätverk.

Inledningsvis presenteras 12 “axiom” för god vård och omsorg ur ett individperspektiv. Därefter utvecklas tankarna bakom varje axiom. För att tydliggöra vilken roll intresseorganisationerna har i det lokala eller regionala samverkansarbetet formuleras en rad frågor i den andra delen av dokumentet. Frågor som föreningar och nätverk kan gå igenom för att sammanfatta vilket inflytande man har.

Dokumentet avslutas med en enkel mall för att göra en handlingsplan.

Tolv axiom

Här är de grundläggande utgångspunkter som vi anser att god vård och omsorg måste beakta.

 1. Respektfullt bemötande är grunden för god vård och omsorg
 2. Framgångsrik vård och omsorg förutsätter inflytande och delaktighet
 3. Bra vård och omsorg kräver välutbildad personal
 4. Professionalitet är att ta tillvara brukarnas och de närståendes erfarenheter och kunskap
 5. Helhetssyn, tillgänglighet och kontinuitet – nödvändigt för vård och stöd
 6. Strategier för återhämtning, utveckling och egenmakt ska stå i centrum för insatserna
 7. Svåra situationer kan i regel undvikas med rätt kunskap och förhållningssätt
 8. Trivsamma, trygga och säkra miljöer förbättrar den psykiska hälsan
 9. Mänskliga rättigheter ska respekteras inom vård och omsorg
 10. All framgångsrik verksamhet bygger på ständigt förbättringsarbete
 11. För en god livskvalitet krävs bostad, pengar och ett nätverk
 12. Alla vill och kan bidra på arbetsmarknaden utifrån sina specifika förutsättningar

 

NSPH ser det här dokumentet som ett avstamp i kvalitetsarbetet. Det är inget statiskt dokument utan en utgångspunkt för utveckling. Vi tar gärna emot era synpunkter om vad som bör vara förutsättningarna för god vård och omsorg på olika områden. Maila till info@nsph.se

NSPH:s Kvalitetsdokument som pdf-fil

Informationsblad om kvalitetsdokumentet