Satsningen på psykiatrin fortsätter. Regeringen och SKL har ingått en överenskommelse och tillsätter en gemensam samordningsfunktion ledd av Anders Printz och Ing-Marie Wieselgren.

I en artikel i Svenska Dagbladet den 25 maj skriver socialminister Göran Hägglund och SKL:s ordförande Anders Knape att syftet med överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting är att stärka och intensifiera utvecklingsarbetet i landstingen och kommunerna.

Under perioden 2012-2016 avsätter regeringen 870 miljoner kronor per år  för att förebygga psykisk ohälsa och att förbättra vård och omsorg för dem som redan drabbats. Det är en fortsättning på psykiatrisatsningen, där regeringen sedan den tillträdde har skjutit till 3,7 miljarder kronor.

Samordningsfunktion
I artikeln avslöjar man också att man nu lägger ytterligare fokus på att satsningen ger optimalt resultat genom att man tillsätter en gemensam samordningsfunktion.

“Samordningsfunktionen kommer att följa och stödja utvecklingsarbetet i samråd med myndigheter som berörs. Den nationella samordningsfunktionen kommer från statlig sida att ledas av Anders Printz, i dag avdelningschef vid Socialstyrelsen. Motsvarande roll hos SKL får Ing-Marie Wieselgren, som redan i dag arbetar där med psykiatrifrågor.”

Samverkan med patienter, brukare och anhöriga
NSPH välkomnar att man tydligt uttalar att utvecklingsarbetet ska ske i nära samverkan med organisationer som företräder patienter, brukare och anhöriga inte bara på nationell nivå utan även på lokal och regional nivå, det vill säga i kommuner och landsting.

Läs hela överenskommelsen

Källor

Vi satsar mer på psykvården, Svenska Dagbladet 25 maj 2012

Regeringens hemsida

SKL:s hemsida