Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) har det senaste halvåret ingått i en informell referensgrupp som haft i uppgift att diskutera och planera regeringens fortsatta satsning på psykiatrin. Referensgruppen har i övrigt bestått av tjänstemän från socialdepartementet, Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut och Sveriges Kommuner och Landsting.

När förslaget nu läggs i form av handlingsplanen ”PRIO psykisk ohälsa – en plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012–2016” ser vi med tillfredsställelse att våra synpunkter under samrådsprocessen på flera sätt tagits till vara.

Vi välkomnar en mer samlad och långsiktig satsning, vilket skapar förutsättningar för en nödvändig kvalitetsförbättring. Att stödet utbetalas mer efter prestationer än projektansökningar skapar förutsägbarhet och gagnar också detta, liksom en fortsatt satsning på kompetenshöjning. Vidare stöder vi det fokus på samverkan mellan kommuner och landsting, som betonas i planen.

Vi vill också understryka att det inte räcker att regeringen prioriterar det aktuella området. Förbättrade livsvillkor för våra medlemmar kräver, som planen säger, mobilisering hos alla inblandade aktörer, dvs. regering, myndigheter, landsting och kommuner samt det civila samhället.

Regeringen har också gått oss till mötes när det gäller att lyfta fram behovet av inflytande för patienter, brukare och anhöriga, både i det övergripande utvecklingsarbetet och i den enskildes vård. Det är bra, men behöver också fortsätta att lyftas fram i olika uppdrag och satsningar. Vårt krav att myndigheter och vårdgivare måste kunna redogöra för hur de sörjer för ett sådant inflytande kvarstår därför. Likaså behovet av att tillföra NSPH och dess medlemsorganisationer resurser så att vi reellt får möjlighet att bidra till att skapa en bättre vård och stöd för våra medlemmar.

Sist men inte minst välkomnar vi beslutet att inrätta en nationell samordningsfunktion som får i uppdrag att stödja berörda huvudmän i genomförandet av planen.

Kontakt
Anki Sandberg, NSPH:s samordnare, 070-717 40 25

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

Nationell samverkan för Psykisk hälsa, NSPH, är ett nätverk bestående av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. Nätverket samlar 13 organisationer som 2006 enades kring skriften ”Så vill vi ha det”. Vi ser oss patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs i vården, stödet och behandlingen. Huvudkravet är att våra medlemmar ska ha ett större inflytande över de beslut som fattas inom området.

NSPH:s medlemsorganisationer
Riksförbundet Attention
Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa, Likabehandling – RFHL
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa – RSMH
Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd – SPES
Riksföreningen Anorexi/Bulimi-Kontakt
RUS – Riksförbundet Ungdom för Social hälsa
Schizofreniförbundet – Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser
Svenska OCD-förbundet Ananke
Svenska Ångestsyndromsällskapet – ÅSS
Sveriges Fontänhus

Associerade medlemmar
Föreningen Balans
Riksförbundet Föräldraföreningen Mot Narkotika – FMN
SHEDO – Self Harm and Eating Disorders Organisation