– Det finns tre fel med hur socialförsäkringarna fungerar för dem som är långtidssjukskrivna på grund av psykisk ohälsa, hävdar Kjell Broström från NSPH, ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom psykiatriområdet.

1. Tidsgränserna är inte anpassade för de långa rehabiliteringsperioder som behövs vid psykisk ohälsa. Det tar ofta så lång tid att bli frisk – eller uppnå en sådan funktionsnivå att man klarar av arbete eller studier – att man överskrider alla tidsgränser i försäkringen.

2. Ersättningarna är så låga att de som tvingas leva länge med sjukersättning eller annat stöd blir fattiga. Unga som ännu inte tagit sig in i på arbetsmarknaden drabbas extra hårt.

3. Samverkan fungerar dåligt mellan vården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Trots talet om rehabiliteringskedja hamnar många människor fortfarande mellan stolarna.

– Följden blir att socialförsäkringarna diskriminerar personer med psykisk ohälsa, fortsätter Kjell Broström. Därmed undergrävs den satsning på psykiatrin som regeringen vill genomföra. De här frågorna kommer vi att ta upp under vårt seminarium i Almedalen på torsdagen.

Fakta om NSPH-seminariet i Almedalen 5 juli kl 10.45

Rubrik: OK vara psykiskt sjuk – men bli snabbt frisk
Tid: Torsdag den 5 juli, kl.10.45-12.00
Plats: Högskolan i Visby, rum B23
Arrangör: NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

Medverkande:
Gunvor G Ericson, ledamot av den parlamentariska socialförsäkringsutredningen (MP)
Ing-Marie Wieselgren, projektledare/psykiatrisakkunnig, SKL
Lise-Lotte Risö Bergerlind, ordförande Svenska Psykiatriska Föreningen
Gerty Holmstedt, Personligt ombud, Gotland
Kjell Broström, intressepolitisk ombudsman, NSPH
Moderator: Anna Norrman, Riksförbundet Attention

Kontaktpersoner:
Kjell Broström, intressepolitisk ombudsman NSPH, tel 073-940 35 88, kjell.brostrom@nsph.se
Anna Norrman, intressepolitisk ombudsman Riksförbundet Attention, 073-940 08 95,
anna.norrman@attention-riks.se

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

Nationell samverkan för Psykisk hälsa, NSPH, är ett nätverk bestående av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. Nätverket samlar 13 organisationer som 2006 enades kring skriften ”Så vill vi ha det”. Vi ser oss patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs i vården, stödet och behandlingen. Huvudkravet är att våra medlemmar ska ha ett större inflytande över de beslut som fattas inom området.

NSPH:s medlemsorganisationer
Riksförbundet Attention
Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling – RFHL
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa – RSMH
Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd – SPES
Riksföreningen Anorexi/Bulimi-Kontakt
RUS – Riksförbundet Ungdom för Social hälsa
Schizofreniförbundet – Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser
Svenska OCD-förbundet Ananke
Svenska Ångestsyndromsällskapet – ÅSS
Sveriges Fontänhus

Associerade medlemmar
Föreningen Balans
Riksförbundet Föräldraföreningen Mot Narkotika – FMN
SHEDO – Self Harm and Eating Disorders Organisation