Regeringen beslutade i slutet av januari 2013 att avsätta 5 miljoner kronor till NSPH för att stödja nätverkets arbete med utvecklingen av delaktighet och inflytande för personer med psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar i anslutning till regeringens arbete med plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa, PRIO.

NSPH har tidigare år fått 3,5 miljoner kronor i budgetmedel som stöd till nätverket och för att främja arbetet för ökat inflytande för patienter, brukare och anhöriga vad gäller vård och stöd på psykiatriområdet. I och med PRIO-satsningen på psykiatriområdet förväntas nätverket lägga in en ytterligare växel i arbetet.

I regeringsbeslutet står att NSPH förväntas uppfylla följande uppgifter:

  • Medlen ska användas för att stärka medlemsorganisationernas förutsättningar för att öka inflytande och delaktighet för personer med psykisk sjukdom  eller psykisk funktionsnedsättning.
  • Nätverket ska formulera  strategier för hur den organiserade brukarrörelsens inflytande  kan förstärkas nationellt, regionalt och lokalt och för individen i det enskilda mötet  med vård och omsorg.
  • Nätverket ska utgöra  kunskapsstöd till lokalföreningar i arbetet  med att lämna synpunkter på lokala och regionala överenskommelser mellan kommun och landsting  samt på andra aktiviteter som bedrivs i kommuner och landsting inom ramen för PRIO.
  • Nätverket ska skapa forum för dialog mellan patienter, brukare, närstående, beslutsfattare och professionella i kommuner och landsting och på nationell nivå.
  • Nätverket ska bidra med patienters, brukares  och närståendes kunskaper och erfarenheter i utbildningsfrågor samt medverka i sådana kompetenssatsningar som bedrivs med stöd  av PRIO.
  • Nätverket ska stödja landstingen  och SKL i arbetet  att säkerställa att tvångsvårdade  patienter känner  till sina rättigheter och får dem tillgodosedda.

pdf Läs hela regeringsbeslutet