NSPH söker samverkan med brukarnätverk i hela landet och vi har redan kontakter med nätverk av föreningar i de flesta län. Genom dem kan vi fånga upp erfarenheter om hur väl man kommer till tals i kommunernas och landstingens utveckling av psykiatri och socialtjänst.

Vi har möjlighet att sprida kunskap mellan er som är aktiva i olika län. Vi ordnar varje år sammankomster där representanter från hela landet kan diskutera och dela erfarenheter i frågor om hur man når inflytande och om nationella satsningar som kan vara viktiga att följa i det egna länet.

PRIO-satsningen (Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa)
Den största satsningen just nu är PRIO-satsningen. Inom den fördelar regeringen varje år mer än 600 milj. kr till kommuner och landsting. En av målsättningarna med satsningen är att öka möjligheterna till delaktighet och medverkan för patienter, brukare och anhöriga. Vi är angelägna om att det verkligen blir så.

De kommande åren ska vi därför fokusera just på hur inflytandet fungerar inom PRIO-satsningen. I februari ordnade vi en nationell träff med representanter från 15 olika länsnätverk där vi huvudsakligen satte oss in i hur PRIO-satsningen är utformad och hur man på olika sätt kan nå inflytande i den. Vid en träff den 21 maj i samband med Visa vägar-konferensen talade vi om hur vi ska samverka och kommunicera, hur nätverken kan stötta varandra och hur vi tillsammans ska kunna samla en rikstäckande bild av läget.

Sommarinternat
I augusti anordnar NSPH ett fyradagars internat utanför Stockholm. Inbjudan till detta går ut till de regionala nätverken i sluet av maj. Vi kan ta emot två representanter från varje länsnätverk. Dessutom deltar en representant för varje medlemsförbund i NSPH. NSPH står för resor och logi. Deltagare från nätverken ska i demokratisk ordning utses på ett nätverksmöte och anmälan till internatet ska göras senast 20 juni.

Vill du veta mer om arbetet i ditt län?
Om du är aktiv i en patient-, brukar- eller anhörigförening på psykiatriområdet och vill veta mer om det nätverk vi samarbetar med i ditt län kan du skriva till Mårten Jansson som samordnar PRIO-arbetet på NSPH: marten.jansson@nsph.se.

För mer utförlig information ladda ner denna pdf

Länk till PRIO-bloggen där regeringens samordnare för PRIO Anders Printz skriver.