Världsdagen för psykisk hälsa – Med fokus på barn och ungas psykiska hälsa.

Barn och ungdomars psykiska ohälsa har ökat under 1990- och 2000-talet, och senaste data från 2011 visar på en fortsatt uppgång. Det är framför allt depressioner, ångestsjukdomar och missbruk som ökar. Fler ungdomar rapporterar psykiska besvär som oro eller ängslan. Sådan självrapportering bör betraktas som ett varningstecken för senare psykisk sjukdom, ökad risk för självmordsförsök eller övriga skador och olyckor. Den ökning i psykisk ohälsa som skett bland ungdomar har fört med sig att fler ungdomar behöver psykiatrisk vård och har försämrade möjligheter att etablera sig i samhället.

För att uppmärksamma barns och ungas psykiska hälsa arrangerar NSPH i samarbete med Hjärnkoll, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialdepartementets PRIO-samordning, Mind och Socialstyrelsen ett seminarium.

På seminariet presenterar föreningen Mind ett nytt sätt att mäta den psykiska hälsan på nationell nivå – Mind-index. Tillsammans med en forskargrupp har Mind utvecklat det nya indexet som möjliggör jämförelser över tid och mellan länder. Indexet har jämförts med andra variabler såsom arbetslöshet, utanförskap, alkoholkonsumtion och inkomstfördelningen i landet.

De unga själva medverkar med egna bilder och dikter samt ett utdrag ur pjäsen ”I morgon ska du bestiga Mount Everest”.

Deltagare: Peter Salmi, utredare Socialstyrelsen, Selene Cortez, (H)järnkoll-ambassadör, Liza Radon, HR-specialist Swedbank, Rickard Bracken, projektledare Hjärnkoll, Cecilia Modig, ordförande och Carl von Essen, generalsekreterare för Mind, Ing-Marie Wieselgren, psykiatriansvarig på SKL, Hanna Jokela och Marielle Gröndahl, skådespelare vid Teaterkaos1, elever och lärare på ESS-gymnasiet samt Hannah Kilander, NSPH.

Tid: Torsdagen den 10 oktober 2013 kl. 10-16, registrering från kl. 09:30.
Lokal: Rival, Mariatorget 3 på Södermalm i Stockholm.
Kontakt: Marie-Louise Armand på NSPH:s kansli, tel 08-120 488 40 eller e-post info@nsph.se