I januari 2014 kom den första delrapporten i regeringsuppdraget riktat till flera myndigheter och samordnat av Socialstyrelsen. Prioriterade områden 2014 är samordnat stöd bland annat inom adhd, barn och unga, individuell plan, samsjuklighet och självskadebeteende samt förstärkt brukardelaktighet.

Myndigheterna som samverkar i uppdraget är Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, SBU, Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering och TLV, Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket.

Under 2013 har dessa myndigheter tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL) haft en dialog med verksamheter inom kommuner och landsting, brukare och närstående om hur myndigheterna bättre kan stödja utvecklingen inom området psykisk ohälsa med kunskap. De behov av kunskapsunderlag och stöd för användning som kom fram i dialogen utgör grunden för den plan för kunskapsstödjande insatser 2014 som presenteras.

Planen fokuserar på samordnat stöd bland annat inom adhd, barn och unga, individuell plan, samsjuklighet och självskadebeteende.

Förstärkt brukardelaktighet
Ett område som också prioriteras är förstärkt brukardelaktighet. “Brukarorganisationerna har framfört önskemål om att i större utsträckning få vara med och bedöma behovet av kunskapsstöd, vara delaktiga vid framtagande av nya kunskapsunderlag och även stödja användningen av dessa. I samarbete med NSPH ska därför myndigheten under 2014 inleda ett arbete kring förutsättningarna för en hållbar modell som möjliggör sådan delaktighet.”

Läs en sammanfattning av delrapporten (pdf-fil)

Ladda ner hela delrapporten från Socialstyrelsens hemsida