Vilka är risk- och skyddsfaktorerna för personer med ADHD och Autismspektrumtillstånd vad gäller välbefinnande? Det undersöker forskare vid KIND, ett kompetenscentrum vid Karolinska Institutet för forskning, utveckling och undervisning med fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Riskfaktorer

Personer med autismspektrumtillstånd (AST) har 2.5 gånger förhöjd mortalitet jämfört med medeltalet för hela befolkningen. Risken gäller både psykisk ohälsa och kroppsliga sjukdomar. Ökad risk kommer av många stressfaktorer och svårigheter att hantera stress i vardagen, dålig kost och bristande motion men också okunskap i omvärlden. Hela hälso- och sjukvården – inte bara psykiatrin och habiliteringen – bör ha kunskap om autismspektrumtillstånd. Fokusera mer på hälsa och livsstil. Se över klinikens rutiner vid suicidhandlingar. Öka samverkan mellan olika aktörer. Det var några budskap från Tatja Hirvikoski, specialist i neuropsykologi, som presenterade KINDs forskning vid årets NPF-forum.

Skyddsfaktorer

Förmåga att ta hand om sig själv vad gäller kost, motion, sömn och stress är positivt. Kontakt med vården för psykiatriska problem och att få en stödkontakt är viktigt. Ett gott socialt stöd i relationer, framför allt närstående är en viktig skyddsfaktor för många personer med NPF.
Tatja Hirvikoski lyfte speciellt behovet av insatser som involverar närstående. De bör bli en självklarhet inom hälso- och sjukvården när det gäller personer med NPF.

Tatja Hirvikoskis presentation vid NPF-forum, maj 2014