NSPH och Schizofreniförbundet har nu fått igenom sin ansökan från Arvsfonden och vi vill i och med detta projekt fokusera på anhöriga till någon som har en psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning.

I vårt arbete möter vi många anhöriga som drar ett tungt lass för att stödja sina närstående. De berättar också om den belastning, utsatthet och oro som det innebär att vara anhörig.

Projektet vänder sig till vår huvudmålgrupp som är föräldrar och syskon vars barn/syskon är över 25 år och en psykisk ohälsa som leder till en allvarlig och långvarig funktionsnedsättning. Även den problematik som makar/partners möter kommer att beaktas.

Vårt mål med projektet ska uppnås genom att vi fångar upp de anhörigas erfarenheter, behov och önskemål samt samverkar med våra partners. Projektet vill arbeta för att kommunerna och landstingen ska hitta sätt att stödja våra anhöriga som fungerar på längre sikt.
De metoder vi vill använda är fokusgrupper, intervjuer, enkäter, workshops, studiecirklar, värdecaféer, utbildning och seminarier.

Projektet kommer att samarbeta med följande partners, som utifrån sina respektive roller kan bidra till projektets genomförande:
Nka, Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Sveriges Kommuner och Landstings – Äldres psykiska hälsa.
Studieförbundet Vuxenskolan
Landstinget och kommunerna i Dalarna

-Vi gläder oss åt att få fördjupa arbetet med anhörigfrågor, säger Anki Sandberg i en kommentar. Det känns också nytt och spännande att projektet ska bedrivas av ett av våra medlemsförbund, Schizofreniförbundet.