Hur skattas den upplevda kvaliteten inom boendestödet? Vilka förbättringsområden finns? Hur delaktiga känner sig brukarna?

Nu har vi svar på dessa frågor i en rykande färsk rapport gjord av forskare på uppdrag av NSPH:s kvalitetsprojekt i samarbete med 9 kommuner i Stockholms och Örebro län. Både  brukare i eget boende med boendestöd och personer i bostad med särskild service har rapport_kvalitetsprojektetdeltagit. Kommunala och privata utförare har deltagit i: Botkyrka, Ekerö, Järfälla, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Hallsberg, Lindesberg och Örebro.

Resultatet visar bland annat

  • ett generellt gott resultat för upplevd kvalitet inom boendestödet och bostad med särskild service
  • att  ett viktigt förbättringsområde ligger i relationen mellan brukare och boendestödjare.
  • att delaktighet skattas lägst av alla dimensionerna, trots att det är en viktig faktor för återhämtning
  • skillnad i upplevd kvalitet mellan stödformerna eget boende med boendestöd och bostad med särskild service

Läs rapporten här (pdf)

Läs hur rapporten gjordes