NSPH har svarat på  Klagomålsutredningens delbetänkande ”Sedd, hör och respekterad”, SOU 2015:14. I svaret framhåller NSPH bland annat  att både patientnämnder och IVO behöver mer resurser för att kunna göra ett bra jobb.

NSPH är positivt  till de förslag som utredningen lägger fram när det gäller ett bättre bemötande från vårdgivaren i samband med klagomål, men NSPH uttrycker samtidigt tvivel beträffande hur sjukvården ska kunna leva upp till de nya bestämmelserna. NSPH anser bland annat att en plan för utbildning och uppföljning behöver tas fram i samråd med patient-, brukar- och anhörigorganisationer.

Läs dokumentet (pdf)