NSPH:s Anhörigprojekt har genomfört en enkät under våren som riktat sig till anhöriga till vuxna som har en psykisk sjukdom eller en psykisk funktionsnedsättning. Med anhörig avser vi personer inom familjen, släktingar eller andra personer som vänner, grannar etc. som har en relation till en närstående person med psykisk ohälsa.

Resultatet från enkäten visar att många anhöriga lever i en utsatt situation. Till stor del bekräftade svaren många av de erfarenheter som NSPH och dess medlemsorganisationer har.

En stor majoritet av de som svarade gjorde det i egenskap av mammor (62 %). Pappor kommer först på femte plats (6 %). Skillnaden är slående och borde undersökas vidare. Andra viktiga fakta från enkäten:

  • En överväldigande majoritet (74 %) svarade att de behövde stöd för egen del på grund av sin situation som anhöriga.
  • De flesta hade inte fått information om vad kommun eller landsting erbjöd för slags anhörigstöd. Endast 6 % ansåg att de hade fått mycket bra information om detta och 37 % svarade att de fått en del information.
  • Endast 41 % hade sökt eller erbjudits någon form av anhörigstöd. Den vanligaste insatsen som man fått var anhörigutbildning/föreläsningar (41 %), anhörigträffar för erfarenhetsutbyte (40 %) och stödsamtal (39 %).
  • Tyvärr visade frisvaren i en uppföljande fråga kring hur nöjd man var med insatserna att dessa insatser ofta var bristfälliga eller dåligt anpassade.
  • På frågan om de svarande ansåg att det fanns kunskap om deras anhörigsituation hos den personal som de mött inom vård, omsorg och på myndigheter svarar endast 3 % obetingat ja. 32 % svarar nej och 12 % att de saknar sådana kontakter. 53 % svarar att det oftast eller ibland finns kunskap om anhörigas situation.
  • Familjerelationer påverkats märkbart av att någon i familjen har en psykisk ohälsa. 51 % uppger att det lett till stora slitningar eller separation. 32 % svarar att de kunnat anpassa sig till situationen 11 % anser att relationerna stärkts och 4 % att de är oförändrade.
  • Arbetet påverkas också märkbart av att vara anhörig. Av dem som förvärvsarbetar svarar alla att de gått ner i arbetstid, bytt tjänst eller behövt gå ifrån arbetet för att stödja i kontakt med vård och myndigheter eller vid en krissituation. 48 % har varit sjukskrivna. Detta till trots bidrar drygt hälften regelbundet ekonomiskt till den närståendes levnadsomkostnader
  • Nästan alla (98 %) upplever oro till följd av sin närståendes hälsa.

 

-Vår undersökning visar att det finns ett  stort behov av ett bättre stöd till anhöriga till personer med en psykisk ohälsa, säger projektledaren Ingrid Lindholm från Schizofreniförbundet och NSPH. Anhöriga kan och vill bidra, men rapporten visar att priset för detta ofta blir väldigt högt i form av stress, oro och egen sjukskrivning. Genom bättre hjälp till dem som hjälper sina närstående, kan denna negativa spiral förhindras.

“Vem hjälper dem som hjälper?” (Svenska)

“Who helps those who help?” (English)

 

 

Läs mer om Anhörigprojektet