God man och förvaltare – bra stöd eller besvärlig begränsning i din vardag?

Personer som på grund av en psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning, sjukdom eller hög ålder inte klarar av att sköta sina egna angelägenheter, exempelvis betala räkningar, bevaka sin rätt, förvalta egendom eller sörja för sin person, kan få hjälp med detta. I sådana fall fyller ofta gode män och förvaltare en viktig funktion som stöd eller ställföreträdare för den enskilde. Ibland kan någons hjälpbehov även tillgodoses på annat sätt till exempel genom en fullmakt, en anhörig eller genom samhällets stöd- och hjälpinsatser i övrigt. Olika former av stöd kan alltså underlätta vardagen för dig när du har det jobbigt. Vi vet dock att några personer haft problem med exempelvis sin gode man eller sin förvaltare. Här beskriver vi därför vad lagen säger och vart du kan vända dig om du vill påverka eller förändra vad din gode man eller förvaltare ska få hjälpa dig med.

God man

Godmanskap är frivilligt och förutsätter att du vill ha en god man. Om du inte kan samtycka på grund av ditt tillstånd måste behovet styrkas med läkarintyg. Du som har fått en god man har kvar din rätt att handla och ingå avtal. Den gode mannen ska agera som ett ombud för dig och måste, så långt det är möjligt, samråda med dig. En god man kan till exempel hjälpa dig med att hantera räkningar, ordna med fickpengar och se till att du har tillräckligt med kläder för dina behov.

Valet av vem som ska bli din gode man och hur den gode mannens uppdrag ska se ut ska enligt föräldrabalken styras av önskemålen och behoven hos den som behöver en god man.

Förvaltare

Ett godmanskap kan vara otillräckligt om du på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden inte kan hantera dina tillgångar och att du därmed riskerar att bli vräkt eller sakna medel för att kunna ha ett självständigt vardagsliv. I sådana fall kan en förvaltare utses av kommunen. Viktigt att veta är att ett förvaltarskap inte får förordnas om ditt behov kan tillgodoses av en god man. Förvaltarskapet innebär att du förlorar din rättshandlingsförmåga i de delar förvaltarskapet omfattar.

Eftersom överförmyndarnämnden är mycket återhållsam med att anordna förvaltarskap ställer det höga krav på att behovet är väl dokumenterat och noga utrett. Du ska, om det är möjligt, också ges möjlighet att säga din mening i ärendet. Förvaltarskapet omprövas varje år för att avgöra om det ska fortsätta.

Om du eller någon nära släkting har behov av en god man eller förvaltare kan ni vända er till er kommun.

Inskränkningar i enskildas rättsliga handlingsförmåga

Europakonventionen, som är svensk lag, innehåller en bestämmelse som skyddar enskilda från godtyckligt och onödigt intrång i enskilda människors privatliv. Europadomstolen, som prövar om enskilda stater kränker bestämmelsen, har avgjort flera ärenden som rör god man eller förvaltare. I fallet Lashin mot Ryssland[1] hade klaganden, som hade schizofreni, inskränkt rättslig handlingsförmåga. Lashin klagade bland annat över orsakerna till begränsningen av den rättsliga handlingsförmågan samt bristen på möjlighet att få beslutet omprövat.

Europadomstolen hänvisade bland annat till artikel 12 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och framhöll att begränsningar i enskildas rättsliga handlingsförmåga kan utgöra en kränkning av artikel 8 i Europakonventionen. Europadomstolen underströk att enskildas handlingsförmåga aldrig får inskränkas enbart på grund av en funktionsnedsättning. Hänsyn måste alltid tas till den enskildes egna förutsättningar. Europadomstolen framhöll också den enskildes rätt att få omfattningen av inskränkningen omprövad och framhöll i detta sammanhang vikten av objektivitet.

Ett stöd för dig

Kom ihåg att din gode man eller förvaltare ska vara till stöd för dig. Den gode mannen ska inte begränsa dig mer än nödvändigt. En god man kan ibland behöva be dig avstå från något om det exempelvis inte finns pengar på ditt konto, men en god man har inte rätt att exempelvis neka dig att göra eller köpa något, om det finns pengar på ditt konto eller om det inte finns andra godtagbara skäl. FN:s kommitté som övervakar staternas efterlevnad av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har kritiserat Sverige för hur förvaltarskapet utformas och används. Kommittén rekommenderar Sverige att ”vidta omedelbara åtgärder för att ersätta ställföreträdande beslutsfattande med stödjande beslutsfattande

och att den erbjuder ett brett utbud av åtgärder som tar hänsyn till och respekterar personens självbestämmanderätt, vilja och önskemål och till fullo överensstämmer med artikel 12 i konventionen, med beaktande av den enskildes rätt att efter egen förmåga själv kunna ge och ta tillbaka sitt samtycke till medicinsk behandling, få tillgång till rättssystemet, rösta, gifta sig och arbeta.”

Här klagar du

Om du inte är nöjd med hur din gode man eller förvaltare sköter sitt uppdrag bör du i första hand berätta det för honom eller henne. Om din gode man eller förvaltare inte lyssnar på dig kan du kontakta överförmyndaren i din kommun. Överförmyndaren kontrollerar att kommunens gode män och förvaltare sköter sina uppdrag. Det framgår i beslutet från överförmyndaren vad din gode man ska göra.

Vill du klaga på en överförmyndare kan du kontakta Länsstyrelsen.  Du kan gärna använda uttalandet från Europadomstolen och FN-kommittén om du har nytta av det.

Av: Annika Jyrwall Åkerberg

[1] Lashin v. Russia (Application no. 33117/02) judgement 22 January 2013 ssia