SVIPS, Samverkan för värdebaserad vård inom psykiatrin, är ett utvecklingsprogram inom ramen för ett VINNOVA-projekt som pågår under 2015, och där NSPH är en av deltagarna. Syftet med projektet är dels att identifiera vilka värden psykiatrisk vård ska leverera till sina patienter, dels skapa analys- och uppföljningssystem som stimulerar vårdgivarna att maximera dessa värden. Målsättningen är en jämlik och transparent psykiatrisk vård som är centrerad kring sådant som är viktigt för patienterna och att skapa en stimulerande arbetsmiljö för personalen där de känner att deras arbete är värdefullt för patienten.

– Grundtanken är att patienten vet bäst vad som är värdefullt för dem och därför måste det finnas en stark patientdelaktighet i kvalitetsarbeten inom vården, säger Kjell Broström, intressepolitisk ombudsman och NSPH:s representant i projektet.

SVIPS som är ett samarbete mellan olika intressenter i vården och ett delmål i projektet har varit att designa principer för värdebaserade ersättningsmodeller anpassade till psykiatrin. Delar som ingår där är att: definiera utfallsmått, kartlägga vårdens resursåtgång och utveckla riskstratifiering.

– Att ha brukarmedverkan är oerhört viktigt, inte minst när det gäller att ta fram utfallsmått; hur upplever brukaren eller patienten bemötandet, delaktigheten eller inflytandet? Vi har haft mycket engagerade brukare när vi har arbetat i workshops, berättar Kjell Broström.

– Det här är första gången man går in och prata om styrmodeller och ersättningsmodeller från brukarhåll. Det är ett nytt område för brukarrörelsen som innebär att vi har möjlighet att också påverka styrmodeller, och en ny modell måste ha förankring hos brukare och patienter för att fungera. Vi har fått ett stort stöd från alla medlemsförbund i arbetet, konstaterar Kjell Broström.

I projektet har man även arbetat med förberedelser inför ett pilotprojekt nästa år, i Stockholm, Göteborg och Uppsala där man vill testar modellen som man har tagits fram.

– Ambitionen är att göra piloterna i primärvården och i psykiatrin. Det är redan klart med pilotdeltagarna i psykiatrin och inom primärvården har vi goda förhoppningar att få klart deltagarna inom kort. Bland annat gör Stockholms läns landsting en satsning på första linjens psykiatri, säger Kjell Broström.

Nyfiken på projektet? SVIPS rapport