Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har gjort en uppföljning av de nationella riktlinjernas effekter ur ett patientperspektiv. I rapporten ”Lång väg till patientnytta” beskriver man i vilken mån Socialstyrelsens riktlinjer verkligen bidragit till att göra vården mer kunskapsbaserad, mer jämlik och om riktlinjerna i sin nuvarande form kan bidra till att göra vården mer patientcentrerad. Tyvärr har man kommit fram till att riktlinjerna bara delvis bidragit till bättre kunskap och mer jämlikhet och att riktlinjerna inte i tillräcklig grad understödjer en patientcentrerad vård.

Vi på NSPH är väl inte helt överraskade av resultatet men det är bra att Vårdanalys gör de här bristerna tydliga. Bland annat menar man att riktlinjerna får väldigt olika genomslag eftersom det inte finns någon gemensam systematik för hur man jobbar med dem i olika regioner.

“Vi tror att man ska använda sig mer av oss med egna erfarenheter för att göra riktlinjerna kända och att man tillsammans med oss ska göra fler systematiska uppföljningar om i vilken grad riktlinjerna används och hur det påverkar behandlingsresultaten. Då blir det också lättare att analysera vad man behöver göra nya riktlinjer om och hur de riktlinjerna ska utformas”, säger Mårten Jansson, mobiliseringsansvarig på NSPH.

Under de senaste åren har NSPH och Socialstyrelsen tillsammans med ytterligare några myndigheter tagit fram ett förslag på hur patient-, brukar- och anhörigorganisationerna ska få en mer aktiv och systematisk roll i det kunskapsstyrande arbetet. Med den här rapporten som utgångspunkt får vi ännu större möjligheter att lyckas i det arbetet.  Nu finns ännu bättre förutsättningar att tillsammans utveckla både prioriteringarna, innehållet och utformningen av framtidens kunskapsstyrning.

Länk till rapporten: Lång väg till patientnytta

Läs även: