”För mig är det lättare att ta till mig information när det sägs under ett ordentligt, mänskligt möte, än över telefon. Jag vill helst inte bli uppringd med viktig information; den är inte lika enkel för mig att ta till mig. Det är en av många saker som har inneburit problem hos bland annat Försäkringskassan.”

Denna berättelse kommer från en person som är anställd inom Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Kanske känner du igen dig och vill veta mer? Här får du veta vad lagen säger och vilket ansvar Försäkringskassan har att göra möten och information tillgängliga för dig som har en psykisk funktionsnedsättning eller sjukdom.

Diskrimineringslagens förbud mot diskriminering

Diskrimineringslagen förbjuder olika former av diskriminering i relation till de samhällsområden som täcks av lagen. Bland dessa samhällsområden finns socialförsäkringssystemet och socialtjänsten. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning och ålder.

Exempel på vad lagen förbjuder

Lagen förbjuder diskriminering i samband med beslutsfattande, all handläggning av ett ärende, handläggarens bemötande, information och rådgivning, men också stödens räckvidd och innehåll. Försäkringskassan får alltså inte ge dig sämre stöd eller bemöta dig dåligt just på grund av din psykiska ohälsa. Din handläggare får inte heller förhala ett beslut eller dröja längre med att boka in ett möte eller handlägga ditt ärende på grund av ditt psykiska tillstånd. Att låta en person vänta längre i telefon endast för att denne har en psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning, eller låta bli att svara på brev är också diskriminering i lagens mening.

Bristande tillgänglighet

Från och med 1 januari 2015 utgör bristande tillgänglighet en ny form av diskriminering. Av förarbetena[1] framgår, att tillgänglighetsåtgärder i relation till socialförsäkringssystemet bland annat handlar om, att göra information tillgänglig, så att den som kommer i kontakt med en verksamhet får vetskap om både verksamheten och de olika stödinsatserna. Det handlar om olika åtgärder för att göra det möjligt för den som har en funktions­nedsättning att kommunicera med den verksamhetsansvarige. Det handlar även om åtgärder för att göra lokaler tillgängliga, så att den som har en funktionsnedsättning kan ta del av, samt delta i verksamheten.

Försäkringskassan bemötandeFörvaltningslagens bestämmelser om myndigheternas serviceskyldigheter är vägledande för när ett bemötande kan anses vara diskriminering i form av bristande tillgänglighet. I lagens 4, 7 och 8 §, finns krav på serviceskyldighet för förvaltningsmyndigheterna. Här framgår att varje myndighet ska lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen ska lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Enligt 7 § ska myndigheterna sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och på andra sätt underlätta för den enskilda att ha med dem att göra.

Försäkringskassan är en statlig myndighet. Statliga myndigheter omfattas även av förordningen om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av funktionshinderspolitiken. Enligt förordningen ska myndigheter särskilt verka för att deras lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Det innebär att Försäkringskassan har en stor skyldighet, både enligt lag och förordning, att lämna information på ett sådant sätt så att du kan ta till dig informationen, men också att hjälpa dig att förstå informationen och att ge dig den hjälp du behöver för att kunna ansöka om en insats eller förstå ett beslut.

Om myndighetens webbplats inte är utformad så att en person med psykisk eller intellektuell nedsättning kan ta del av informationen som finns där, medför kravet på skäliga åtgärder att informationen ska ges muntligen av en tjänsteman. När det gäller den fysiska miljön kan en tillgänglighetsåtgärd innebära att en tjänsteman håller upp dörren för den som har svårt att ta sig in och det kan även handla om att erbjuda ett möte i avskilda lokaler för en person som på grund av psykisk ohälsa eller sjukdom har behov av det.

Här kan du anmäla diskriminering

Om Försäkringskassan inte ger dig den hjälp du behöver för att kunna söka en socialförsäkringsinsats kan du anmäla din försäkringskassa till Diskrimineringsombudsmannen eller till den diskrimineringsbyrå som finns närmast där du bor. Om du upplever att Försäkringskassan diskriminerat dig när det gäller själva beslutet kan detta också anmälas till någon av dessa instanser.

Av: Annika Jyrwall Åkerberg

[1] Prop. 2013/14:198 Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering, sid. 102.