Granskningen av rättspsykiatrin som Bergwallkommissionen genomfört har blottlagt en rad strukturfel som behöver åtgärdas för att alla ska få möjlighet till en jämlik vård. Det anser NSPH och Civil Rights Defenders i ett gemensamt yttrande. Tyvärr saknar rapporten förslag om att ta tillvara den erfarenhetsbaserade kunskapen i framtidens rättspsykiatriska vård.

-Det här har visat sig vara en mycket viktigare utredning än vad jag först hade trott. Mycket av bristerna inom rättspsykiatrin har blivit tydliga och jag tror att granskningen kommer kunna leda till förbättringar, säger Kjell Bergström, intressepolitisk ombudsman på NSPH, som arbetat med att sammanställa yttrandet.

Kommissionen lyfter fram att aktörerna inom rättspsykiatrin behöver mer kunskap. NSPH rekommenderar en rad åtgärder för att komma till rätta med kunskapsunderskottet, bland annat att SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) får i uppdrag att ta fram systematiska kunskapsöversyner.

Enligt NSPH och Civil Rights Defenders är det mycket viktigt att alla aktörer i rättsprocessen har kunskap och förståelse för vilket stöd personer med olika funktionsnedsättningar kan behöva för att få en rättssäker process. Domstolarna skulle därför behöva bli bättre på att ställa krav på, och bedöma, de sakkunniga som tas in för ge expertutlåtanden, så att de har rätt kunskaper om psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar.

-Det vi saknar i utredningen är bland annat förslag om att ta tillvara patienter, brukare och anhörigas samlade erfarenhetsbaserade kunskap i framtidens rättspsykiatriska vård. Den är ett viktigt komplement till forskning och professionell kunskap, säger Kjell Bergström.

Detta kan ske genom att man skapar nationella och regionala arenor där den beprövade erfarenheten inom forskningen och professionen kan få möjlighet att möta erfarenhetskunskapen hos de som berörts av psykiatriska problem.

Personliga ombud inom rättspsykiatrin skulle kunna vara ett sätt att fånga upp patienter som upplever att de har blivit orättvist behandlade. Psykiatripatienter vågar sällan klaga på den vård de erbjuds. Ett ombud kunde vara någon att tala med och som kan föra patientens talan.

Yttrande över Bergwallkommissionens rapport NSPH och CRD