Av de pengar som regeringen satsar på fortsatta insatser mot psykisk ohälsa inom kommuner och landsting öronmärks en halv miljard kronor till övergripande åtgärder som långsiktiga handlingsplaner, uppföljningar och dialog mellan berörda parter. Här finns ett bra tillfälle för patient-, brukar- och anhörigorganisationer att involvera sig och hitta former för en långsiktig dialog med kommunerna, landstingen och SKL, tror Mårten Jansson på NSPH.

Strax före jul slöt regeringen en ny överenskommelse med SKL om riktade insatser inom psykisk ohälsa i kommuner och landsting. En viktig skillnad från föregående år, då arbetet skett inom den så kallade PRIO-satsningen, är att de olika prestationskrav som tidigare ställts för att kommuner och landsting ska få ta del av bidragen tas bort. Istället är Socialdepartementet och SKL nu tydligare med vad pengarna ska användas till.

Av de 780 miljoner kronor som betalas ut till kommuner och landsting för insatser rörande psykisk ohälsa ska 500 miljoner användas till att göra bättre analyser av befolkningens behov, långsiktiga handlingsplaner för att möta de identifierade behoven, uppföljningar samt till att samarbeta med varandra OCH med berörda patient-, brukar- och anhörigorganisationer.

-Det betyder att vi i brukarrörelsen kan argumentera för en mer långsiktig dialog och att vi tydligare kan definiera på vilka sätt vi kan bidra i olika faser. Patienter, brukare och anhöriga har ju anledning att involveras i såväl analyser och planering som i uppföljningar, säger Mårten Jansson, ansvarig för NSPH:s mobilseringsarbete under PRIO-satsningen.

Det är fortfarande oklart vilken roll NSPH kommer spela i satsningen och vilka resurser som nätverket kommer förfoga över under det kommande året.

-Men med den här överenskommelsen finns det definitivt mycket vi skulle kunna bidra med. Vi vet att det stöd som vi gett till föreningar, kommuner och landsting under de senaste åren varit mycket uppskattat och att kommuner och landsting vill bli bättre på att samarbeta med brukarrörelsen, säger Mårten Jansson.

I årets första (PRIO?) På Spåret utvecklar Mårten Jansson sina tankar kring vilka frågeställningar som är viktiga ur ett brukarperspektiv när ambitionerna från överenskommelsen ska omsättas i praktiken.