Det räcker inte att brukarrörelsen bara bjuds in till ett årligt dialogmöte med IVO och patientnämnderna – samtalet bör ske återkommande och inom det löpande arbetet så att patientperspektivet kan säkerställas när klagomålen mot hälso- och sjukvården analyseras.  Det anser NSPH i sitt yttrande över IVO:s samverkansstrukturremiss (S2015/04952/FS).

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har lagt fram ett förslag om hur klagomålen mot hälso- och sjukvården bättre kan fångas upp och analyseras, vilket beskrivs i remissen ”Uppdrag att skapa en långsiktig samverkansstruktur för analys och återkoppling av klagomål till berörda aktörer”.

NSPH är positiv till att en långsiktig och enhetlig samarbetsstruktur etableras mellan IVO och patientnämnderna. Det är också lovande att remissen fokuserar på att de klagomål som hanteras ska utgå från hur patienten beskriver upplevelsen, och inte omformuleras av vårdgivaren. Vi anser dock att det är otillräckligt att patient-, anhörig- och brukarorganisationerna endast bjuds in till att medverka på de årliga dialogmötena.

-Om ambitionen är att försöka skapa en mer patientcentrerad vård bör brukarrörelsen inkluderas i det löpande arbetet mellan IVO och patientnämnderna, säger Nicole Wolpher, intressepolitisk ombudsperson på NSPH.

Detta motiveras av att patient- brukar och anhörigorganisationer bevakar och analyserar det som händer inom hälso- och sjukvården över lång tid. Vi samlar in, sammanställer och systematiserar och diskuterar erfarenhet och kunskap från fall som går snett inom hälso- och sjukvården. Intresseorganisationerna inom det psykiatriska fältet har därmed en unik kunskap som borde tas till vara i ett reformerat klagomålssystem.

En tätare och mer aktiv dialog skulle också ge nya möjligheter att lyfta upp sådana patienterfarenheter av vården som aldrig kommer fram i form av klagomål – något som ger ytterligare perspektiv i utvecklingen av patientsäkerhetsarbetet.

Läs NSPH:s yttrande här.

Bakgrundsfakta
Regeringen gav i juli 2015 IVO i uppdrag att tillsammans med företrädare för patientnämnder, landsting och kommuner skapa en långsiktig samverkansstruktur, som ska bidra till att IVO kan göra en samlad sammanställning och analys på nationell nivå av klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal och återkoppla detta till berörda aktörer. IVO ska redovisa uppdraget till Socialdepartementet senast den 1 juni 2016.