Bra att IVO:s tillsyn av vården ska grunda sig på patienternas erfarenheter och att Patientnämnderna ska erbjuda mer praktiskt stöd. Men det skulle behövas en konsekvensanalys av förslagets effekter för patienternas möjlighet att klaga och arbetet med kulturförändringar i vården bör vara det första steget i arbetet.

Det anser NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i sitt yttrande rörande Klagomålsutredningens förslag. I stort håller NSPH med regeringen i problembeskrivningen av det nuvarande klagomålssystemet; det behöver bli tydligare, snabbare, mer tillgängligt och bör i större utsträckning beakta patientens perspektiv.

-Att klagomål hanteras på ett systematiskt och rättssäkert sätt är viktigt för att patienter som upplever felaktigheter i vården kan få en förklaring eller upprättelse, men också för vårdgivarna som en möjlighet att förbättra sitt arbete, säger Nicole Wolpher, intressepolitisk ombudsperson på NSPH.

I stora drag innebär förslaget att Patientnämnderna får ett utökat ansvar och att IVO:s utredningsskyldighet begränsas. Patientens klagomål ska, enligt utredarens förslag, alltid först gå via vårdgivaren innan en anmälan görs till IVO. För att detta ska få de önskade effekterna ser regeringen ett behov av en kulturförändring inom vården för att nå en mer patientcentrerad vård.

NSPH är positiva till att Patientnämnderna ska kunna erbjuda mer praktiskt stöd i klagomålsprocessen samt att IVO i högre utsträckning ska bedriva riskbaserad tillsyn, grundad på patienterfarenheter och där det ingår som en del av tillsynen att höra patienter och ta in deras perspektiv.

– Däremot anser vi att det är drastiskt att införa så pass stora förändringar i klagomålssystemet och begränsa IVO:s roll som utredare innan det blivit tydligt att det finns ett fungerande alternativ hos Patientnämnderna, säger Nicole Wolpher.

Det är även problematiskt att patientens klagomål alltid måste gå via vårdgivaren när en anmälan ska göras till IVO innan arbetet med de nödvändiga kulturförändringarna har påbörjats inom vården. Det behövs en konsekvensanalys av förslaget rörande patientens möjlighet att klaga på vården i praktiken, speciellt inom psykiatrin.

I alla dessa steg ser NSPH behovet och värdet av en utökad samverkan med patient-, anhörig- och brukarrörelsen, såväl i arbetet med kulturförändringar hos de enskilda vårdmottagningarna, som gällande kompetensutveckling hos Patientnämnderna. Detta för att IVO:s tillsynsarbete ska kunna utföras med det patientperspektiv som efterfrågas.

Läs mer här om Klagomålsutredningens arbete och NSPH:s syn på att inflytandet för brukarrörelsen i patientnämnderna måste bli större.