Sjuk- och aktivitetsersättningarna behöver bli än mer flexibla och individanpassade för att unga vuxna med psykisk ohälsa lättare ska kunna få ett jobb. Det anser NSPH som har lämnat synpunkter på regeringens förslag kring hur ersättningarna bör förändras.

Idag är det många unga vuxna med psykisk ohälsa som vill arbeta, men som av olika orsaker inte får rätt förutsättningar för att kunna komma ut på arbetsmarknaden eller få behålla ett arbete. Det är ett slöseri med såväl mänskliga som ekonomiska resurser.

Regeringen har lagt ett förslag för att skapa bättre möjligheter för unga med funktionsnedsättning eller sjukdom att komma i arbete, vilket presenterats i promemorian ”Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen Ds 2016:5”.

-NSPH ser positivt på stora delar av utredningens förslag, som vi ser som ett steg i rätt riktning. Men det som föreslås är inte tillräckligt; mycket mer måste till för att skapa bättre förutsättningar för personer som lever med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning, säger Nicole Wolpher, intressepolitisk ombudsperson på NSPH.

I promemorian föreslås:

  • att hel sjukersättning ska kunna beviljas redan från 19 års ålder
  • att det ska finnas möjlighet att pröva på att studera under 6 månader med bibehållen aktivitetsersättning
  • att de som har vilande sjukersättning för förvärvsarbete ska kunna få ett belopp motsvarande 25 procent av ersättningen
  • att uppföljningen av arbetsförmågan ska kunna individanpassas

NSPH anser i sitt yttrande rörande promemorian att det behövs mer flexibilitet och individanpassning i regelverket kring insatserna, NSPH saknar också förslag som säkerställer att unga med aktivitetsersättning erbjuds aktiviteter och rehabilitering som för dem närmare arbetsmarknaden. Detta så ersättningarna faktiskt bidrar till en meningsfull rehabilitering.

Det borde även vara möjligt att ha längre prövotid för studier samt bättre möjligheter till studier på deltid, större trygghet för att pröva på att förvärvsarbeta och utökade möjligheter att engagera sig ideellt. Stödet måste också ske på ett samordnat sätt när flera myndigheter är inblandade.

-Vi måste få bort bestämmelser som leder till passivitet för människor och i stället främja det som skapar återhämtning och ger mening för individen, säger Nicole Wolpher.

 

Läs NSPH:s yttrande här.