Vikten av brukarsamverkan, komplexiteten när vårdinsatser inom psykiatrin ska mätas och vinsterna med en mer transparent och patientstyrd vård diskuterades under NSPH:s seminarium om SVIPS under måndagen (4/7) på Almedalsveckan. Ett femtiotal besökare kom för att lyssna och debattera kring hur psykiatrisk hälso- och sjukvård kan utvecklas av profession och brukare i samverkan.

svips ankiSeminariet inleddes med att paneldeltagarna svarade på frågan hur bra vården idag är för personer med depression eller bipolär sjukdom. De var överens om att det idag är väldigt stora skillnader i vilken vård patienten får. Du kan ha tur och snabbt få bra vård, men motsatsen förekommer allt för ofta.

Samtalet kom sedan att handla om hur man skapar bättre och effektivare vård, vilket är syftet med initiativet SVIPS – Samverkan för värdebaserad vård inom psykiatrin. Projektets mål är att ta reda på vilka insatser psykiatrin bör erbjuda sina brukare och att styra verksamheterna mot dessa mål.

Ett svar är att skapa en mer transparent vård, där patienten själv är med och följer upp vad olika insatser leder till när det gäller den egna hälsan. Flera i panelen framhöll också att verksamheten måste visa resultat för att få politikerna intresserade av att satsa mer pengar på just den här delen av vården.

-Det är en stor utmaning generellt att mäta resultatet av olika vårdåtgärder inom hälso- och sjukvården, men extra svårt är detta för psykiatrin, sa Johan Mesterton, forskare vid Karolinska Institutet och knuten till IVBAR Institute.

Inom psykiatrin är det ofta många aktörer inblandade i såväl vård som stöd, exempelvis specialistvården, primärvården, socialtjänsten och eventuellt även Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Många insatser pågår samtidigt och då är det svårt att se vad varje åtgärd ger.

Projektets mål är att man genom att mäta effekter av vårdinsatser ska kunna följa patientens upplevelse av vården och hur dennes hälsa utvecklas över tid.

-Vi vill skapa något som är så enkelt så att alla kliniker på sikt ska kunna använda våra mätmetoder. Vi arbetar med att ta fram användbara IT-plattformar, som inte ska ta upp en massa tid för de inblandade, berättade Urban Pettersson Bargo, VD för WeMind Psykiatri och projektledare för SVIPS.

En framgångsfaktor i projektet har varit det nära samarbetet med patienter, brukare och anhöriga.

-Från början planerade vi för separata workshops för olika grupper, men vi tänkte om och arbetade sedan gemensamt tillsammans med brukarrepresentanterna, sa Mårten Skogman.

Att samarbete med brukarrörelsen är en viktig framgångsfaktor överensstämmer med NSPH:s erfarenheter, som vi bland annat beskrivit i skriften ”Vi kan och vill förbättra”.

Åsa Törnkvist, biträdande verksamhetschef inom psykiatri vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, avslutade seminariet med att ge de närvarande hopp.
– Den psykiatriska vården befinner sig i stark utveckling. Genom SVIPS tar vi ytterligare steg framåt för att skapa en fungerande vård, sade Åsa Törnkvist.

Medverkande i seminariet:

Åsa Törnkvist, bitr. verksamhetschef, psykiatri, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Urban Pettersson Bargo, projektledare SVIPS, VD WeMind Psykiatri

Johan Mesterton, forskare Karolinska Institutet och Ivbar Institute

Mårten Skogman, handläggare, Hälso-och sjukvårdsförvaltningen, Stockholm

Moderator: Anki Sandberg, samordnare för NSPH

Mer information om seminariet och NSPH:s övriga aktiviteter under Almedalen hittar du här.