Uppföljning av de kommuner som ännu inte erbjuder personligt ombud, ökat brukarinflytande och nationell basutbildning för blivande personliga ombud. Det anser NSPH när Socialstyrelsen nu ser över riktlinjerna för hur statsbidragen för personligt ombud ska betalas ut.

-Det är positivt att det är så pass många kommuner som i dag kan erbjuda stöd via personliga ombud, men det är ett problem att denna stödinsats inte är tillgänglig för invånare i alla kommuner. Hur stort stöd det finns möjlighet att få ska inte bero på vilken kommun personen råkar vara bosatt i, säger Nicole Wolpher, intressepolitisk talesperson för NSPH.

Personliga ombud fyller en viktig roll i ett samhälle som kräver att individer själv kan ta ett stort ansvar för att tillvarata sina intressen och driva sina ärenden gentemot olika samhällsinstanser samt samordna sina olika kontakter. Detta behov finns också i de kommuner som inte erbjuder personliga ombud. För personer med psykisk funktionsnedsättning kan detta bli övermäktigt utan hjälp av ett personligt ombud, vilket leder till att stöd- och vårdinsatser som behövs inte kommer till stånd.

NSPH föreslår därför att Socialstyrelsen årligen följer upp de kommuner som i dagsläget väljer att inte ha personliga ombud för att skapa sig en bild av hur de motiverar detta eller vad som hindrar dem att erbjuda stöd.

Eftersom bakgrunden för de som arbetar som personliga ombud i nuläget är väldigt olika, såväl utbildningsmässigt som erfarenhetsmässigt, föreslår NSPH att en nationell basutbildning bör kunna erbjudas. Denna bör innehålla kunskap om psykiska funktionsnedsättningar och bemötande av dessa, men kanske också om egenmaktsutveckling eftersom målen för verksamheten också omfattar att bidra till att klienten uppnår delaktighet, självständighet och förbättrad livssituation.

Frågan om tillgången på personliga ombud har aktualiserats i och med Socialstyrelsen tagit fram ett förslag till föreskrifter rörande utformningen av statsbidrag till verksamheter med personligt ombud.

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa har lämnat ett yttrande kring detta.
Där konstaterar NSPH att:

  • vi ser positivt på ansatsen att följa upp verksamheterna med personligt ombud. Det kan skapa en mer nationell bild av hur stödverksamheterna fungerar samt belysa de brister i samhället som de olika verksamheterna blir medvetna om genom sina uppdrag
  • brukarföreningarnas roll i verksamheten som rör personligt ombud är för begränsad. De ska enligt Socialstyrelsen finnas med i ledningsgruppen, men något mer samarbete med verksamheterna utöver det nämns inte, vilket vi anser är en klar brist.
  • det är glädjande att Socialstyrelsen betonar att det statsbidrag som delas ut enbart ska användas till personligt ombud och inte till andra personalkategorier. NSPH efterlyser åtgärder för uppföljning så att felaktig användning av medlen inte fortlöper.
  • vi ställer oss frågande till effekterna av det föreslagna systemet som innebär att den summa som kommunerna beviljas per ombud, blir beroende av hur många ombudstjänster som det söks statsbidrag för. Vi undrar om modellen diskuterats med kommunerna och hur de ställer sig till ett regelverk där de får olika bidrag från år till år, beroende på hur många ombud som det finns i landet?