Lennart Magnusson, verksamhetschef på Nka, tycker att anhörigfrågorna behöver få högre politisk prioritet och vill se en nationell strategi för att samordna åtgärder som rör stöd till anhöriga. Utöver det var viral kampanj för bättre anhörigstöd, utbildning av  Sveriges anhörigkonsulenter och sekretess för anhöriga några av de ämnen som uppmärksammades under NSPH:s seminarium den 25 november.

Ingrid Lindholm, Anhörigprojektet

Ingrid Lindholm, Anhörigprojektet

Årets inspirationsseminarium kring anhörigfrågor hade fokus på verktyg och metoder för anhörigstöd.  Ingrid Lindholm (projektledare) och Jenny Ljunggren (kommunikatör) från NSPH:s Anhörigprojekt väckte stort intresse när de berättade om den handbok för anhörigkonsulenter som de är i färd med att ta fram inom projektet.

-Tanken är att alla anhörigkonsulter ska utbildas med hjälp av handboken. Vi märker att det finns en stor efterfrågan hos konsulterna av handledning och stöd kring anhörigfrågor, säger Ingrid Lindholm.

Det övergripande målet är att fler anhöriga lättare ska få det stöd de behöver. I den enkätundersökning som Anhörigprojektet tidigare har genomfört så framgår det att över hälften av de svarande visste inte ens om att det som anhörig finns stöd att få hos kommunen.

De nämnde även att den kampanj för bättre anhörigstöd som Anhörigprojektet förnärvarande driver via sajten vemhjalper.se har fått glädjande stor spridning. Kampanjfilmen ”Vem hjälper den som hjälper” har hittills haft mer än 140 000 visningar, vilket visat att ämnet engagerar.

Lennart Magnusson, Nka

Lennart Magnusson, Nka

Lennart Magnusson, verksamhetschef på Nka, önskar i sin tur att det vore fler departement än Socialdepartementet som jobbar med anhörigfrågorna. Arbetsdepartementet och Utbildningsdepartementet är exempelvis involverade i frågor som berör de utmaningar som anhöriga behöver tampas med, i och med att skolgång och arbete ofta påverkas vid sjukdom och funktionsnedsättningar i en familj.

-Det skulle behövas en nationell strategi för anhörigfrågor, säger Lennart Magnusson.

Han konstaterar även att arbetsgivare är en ny målgrupp som intresseorganisationerna behöver jobba mer gentemot. Kunskapen kring hur situationen ser ut för en anhörig som samtidigt har ett vanligt jobb att sköta behöver bli större inom arbetslivet.

Jenny Kindgren från Riksförbundet Attention uppmärksammade att många kommuner fortfarande jobbar mest med anhörigstöd gentemot äldre, trots att stödet gäller alla patientgrupper.

-Därmed bryter dessa kommuner faktiskt mot lagen. Frågan är bara vem som ska ta tag i detta – det är svårt för utsatta anhöriga att orka driva frågan om anhörigstöd och hävda sin rätt, säger Jenny Kindgren.

Utredaren Susanne Rolfner Suvanto

Utredaren Susanne Rolfner Suvanto

Regeringens särskilde utredare av den nationella kvalitetsplanen för äldreomsorgen, Susanne Rolfner Suvanto, talade om de utmaningar som kommer möta i samhället när vi blir äldre, både som patienter och som anhöriga.

-Vi tycker så mycket, men vet så lite om äldres hälsa. Vi måste fråga och mäta för att kunna veta. Annars är det svårt att kunna avgöra om de insatser vi gör i dag verkligen ger någon effekt på lång sikt, säger Susanne Rolfner Suvanto och tipsar om att Nka håller på att ta fram en rapport om vård och omsorg av äldre ur ett anhörigperspektiv.

Under en paneldebatt, som modererades av Marit Eskel Grönberg från SKL, var diskussionsämnet hur anhöriga till personer med psykisk ohälsa ska få bättre stöd och erkännande för sin kompetens.

-Det är viktigt att vi börjar se anhöriga som en naturresurs och en ovärderlig tillgång till kunskap. Samtidigt är det viktigt att inse att som anhörig så är man ofta inne i en återhämtningsprocess, säger Conny Allaskog, som sitter i NSPH:s styrelse och är engagerad i Shedo.

Anita Odell från NSPH Stockholms Län fick konferensdagens starkaste bifall från publiken när hon lyfte frågan om att undersöka möjligheten om anhörigstöd kunde ge pensionspoäng.

-Att erbjuda anhöriga stöd kan även vara ett sätt för oss att visa att vi värderar det omfattande arbete som de gör, säger Mikael Malm, handläggare på SKL.

Anki Sandberg, NSPH

Anki Sandberg, NSPH

I en avslutande kommentar till konferensen så påpekade Anki Sandberg, styrelseordförande för NSPH, att anhöriga är en resurs som inte alltid tas till vara på bästa sätt med den svenska vårdens nuvarande sekretessregler. Hon flaggar för behovet att införa sekretess som omfattar de anhöriga i deras kontakter med myndigheter och vården.

-Den svenska vården är inte anpassad till att vi lever i familjer, utan har ett tydligt individperspektiv. Men anhöriga ser saker som ofta ingen annan har möjlighet att se, säger Anki Sandberg.

Dokumentation och filmupptagning från dagen finns på konferensens webbsida. Nka har dessutom gjort en intervju med Anki Sandberg om anhörigfrågor.