Riksförbundet Hjärnkoll ska under de kommande tre åren via specialutbildade ambassadörer nå ut till utrikesfödda med utomeuropeisk bakgrund. Syftet med det Arvsfondsfinansierade projektet är att få till ett samtal med särskilt utsatta för att bryta fördomarna kring psykisk ohälsa, minska risken för stigmatisering och förenkla integrationen.

Nu i december kom det glädjande beskedet att Allmänna Arvsfonden har gett klartecken till Hjärnkolls projekt som riktar sig till utrikesfödda med erfarenhet av flykt som ska dra i gång under första kvartalet 2017.

-Vi är väldigt glada över att Hjärnkoll kommer få möjlighet att förverkliga detta och lyfta frågan om psykisk ohälsa i grupper som invandrat eller flytt till Sverige. Projektet passar väl in i Hjärnkolls övergripande arbete med att öka kunskapen om och motverka stigmat kring psykisk ohälsa, säger Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Hjärnkoll.

Projektet syftar till att under de kommande tre åren införa ett koncept för att arbeta med människor som har flytt/invandrat till Sverige och som lider av psykiska problem. Risken att utveckla allvarlig psykisk sjukdom är högre för utrikesfödda med erfarenhet av flykt. Den stress det innebär att tvingas lämna sitt hemland för att anpassa sig till ett nytt liv i en främmande kultur innebär även det en förhöjd risk att drabbas av psykisk ohälsa.

Den funktionsnedsättning som kan följa av psykisk ohälsa försvårar språkinlärning och integration. Skam, olika sätt att beskriva psykiska problem samt okunskap om möjlighet till behandling riskerar att ytterligare förstärka risken för psykisk ohälsa och för att inte få adekvat stöd och behandling i tid. Därtill försvårar dessa faktorer återhämtning och möjligheten att inkluderas i samhället, att få arbete och social gemenskap.

I det förberedande arbetet inför projektets utformning har Hjärnkoll haft kontakt med en lång rad aktörer som SKL/Uppdrag Psykisk Hälsa, Studieförbundet Sensus, Transkulturellt centrum, Stockholms läns landsting (SLL), Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige (SIOS) och Järvapsykiatrin.

-För att projektet ska kunna förverkligas så som vi hoppas krävs ett brett samarbete mellan många aktörer och att vi förmår att tänka i nya banor och når ut via mångkulturella nätverk, säger Anki Sandberg.

Riksförbundet Hjärnkoll vill lyfta dessa frågor tillsammans med särskilt utbildade ambassadörer, personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och med erfarenhet av att ha flytt eller invandrat till Sverige. Syftet är att tillsammans öka öppenheten för, öka kunskapen om och motverka stigmat kring psykisk ohälsa inom gruppen. Projektet syftar även till att motverka negativa attityder och diskriminerande beteenden i samhället gentemot personer med psykisk ohälsa som flytt/invandrat till Sverige. Genom detta ökar vi förutsättningarna för bättre psykisk hälsa och en lyckosam integrering i det svenska samhället.