Inom det banbrytande projektet Utskrivningsguiden är målet att få utskrivningarna från heldygnsvården att fungera bättre. Med patientens återhämtning i fokus och ett brett samarbete med berörda vårdaktörer via engagerade fokusgrupper hoppas NSPH Skåne att satsningen ska bli framgångsrik.

Tanken är att med stöd av Utskrivningsguiden ska patienten tillsammans med personalen på ett strukturerat sätt kunna planera för utskrivningen och det som tar vid sedan – detta för att det ska fortsätta bli bättre även efter sjukhusvistelsen.

Conny Allaskog, NSPH Skåne

-Planeringen för en bra utskrivning ska börja redan vid inskrivningen där nyckelordet är återhämtningsprocessen. Det är den egna vägen tillbaka som är det viktiga och där patientens personliga nätverk spelar en viktig roll, säger Conny Allaskog på NSPH Skåne som ansvarar för projektet.

Han tror att arbetet med utskrivningsguiden också blir ett värdefullt tillfälle för patient och vårdare att mötas och samtala på ett jämbördigt sätt, men även att personalen kan inspireras och motiveras till att arbeta mer återhämtningsinriktat.

Satsningen på Utskrivningsguiden sker i form av ett treårigt projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden. Arbetet gör brukarrörelsen tillsammans med psykiatrin, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne – och där det redan från början varit väldigt tydligt för Conny Allaskog och hans kollegor att alla aktörer vill vara med och bidra till detta.

-Här har vi ett gemensamt problem där vi tillsammans kan göra något som blir bättre. Det finns inget som motsvarar detta inom heldygnsvården idag, säger Conny Allaskog.

Berörda verksamheter med personal är med och tar fram innehållet i Utskrivningsguiden, vilket rent praktiskt sker genom ett antal fokusgrupper. Inspirationen kommer från Danmark som redan arbetar på ett liknande sätt inom den danska metoden “Udskrevet” där uppemot 150 personer varit engagerade i att ta fram guiden via olika arbetsgrupper.

-Vi ser att de som är engagerade inom fokusgrupperna även har blivit ambassadörer för Utskrivningsguiden. Jag tror att det är en jätteviktig framgångsfaktor att alla har varit med i arbetsprocessen, säger Conny Allaskog.

Skåne är först ut i Sverige att pröva detta, men Conny Allaskog hoppas att fler län kommer att inspireras av deras arbete och ta fram egna arbetsrutiner för hur man skapar bättre utskrivningar inom psykiatrin.

Conny & Mårten

Lyssna till avsnittet av vår podd Kafferast i kunskapsfabriken där Conny och NSPH:s Mårten Jansson pratar om utskrivningsguiden.