Det är prioriterat att minska de sociala klyftorna kopplade till psykisk ohälsa. Det var det politiska budskapet som framkom under Visa Vägar den 10 maj. Hur ökat brukarinflytande kan bidra till mer välfungerande och patientorienterad psykiatri var det centrala diskussionsämnet under den stora inspirationskonferensen.

Visa Vägar 2017 blev en fullspäckad dag som bjöd på seminarier om allt ifrån minskat tvång inom barn- och ungdomspsykiatrin och lärande exempel på brukarrevisioner till NSPH Skånes arbete med Utskrivningsguiden och erfarenheterna inom barn- och ungdomsprojektet Växa och må bra. Allt lett med säker hand av Susanne Rolfner Suvanto, som var moderator för dagen.

Öppningstalade gjorde statssekreterare Agneta Karlsson med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor på Socialdepartementet. Hon konstaterade att de sociala klyftorna ökar med avseende på hälsa, och att det finns en tydlig koppling mellan psykisk ohälsa och försämrade levnadsförutsättningar.

-Vi måste bygga bort de hälsorelaterade klyftorna som uppstår – det är ett politiskt prioriterat område. Den erfarenhet som ni (brukarrörelsen) har är viktig när våra myndigheter ska utforma riktlinjer och direktiv för att kunna förverkliga våra föresatser inom psykisk hälsa-området, säger Agneta Karlsson.

Johanna Wester och Nicole Wolpher från antidiskrimineringsprojektet Din Rätt presenterade i sin tur den omfattande kunskapssammanställning som de precis färdigställt, ”Diskriminering i samband med psykisk ohälsa”. Det är den första systematiska kunskapsöversikten om diskriminering av personer med psykisk ohälsa, där dessutom alla relevanta studier över området som publicerats de senaste tio åren har samlats.
-Vi kommer vi även med rekommendationer om hur diskrimineringen kan stoppas framöver, säger Johanna Wester.

Liselott Risö Bergerlind

Etableringen av peer support var temat för ett av delseminarierna under eftermiddagen. Liselotte Risö Bergerlind, chef för regionalt kunskapscentrum för psykisk hälsa i Västra Götaland, berättade om utvecklingen i länet där de nu gör en medveten och långsiktig satsning på peer support, där certifierade stödpersoner med egen erfarenhet av psykisk ohälsa anställs inom psykiatrin. Hon menar att för att peer support ska bli en framgångsrikt inom en verksamhet så behövs ett strukturerat arbete kring psykisk ohälsa, samt en långsiktig finansiering av satsningen.

-När vi skulle ta beslut om att utbilda de första peer supportrarna såg jag till att de berörda verksamheterna hade avsatt pengar så att de kunde anställa dem vi utbildar. Det var avgörande för att vi kunde gå vidare med satsningen, säger Liselotte Risö Bergerlind.

Rätten till stöd som anhörig till personer med psykisk ohälsa var ett av de ämnen som uppmärksammades under Visar Vägar. Anhörigprojektet visade sin nya kampanjfilm som visar hur vårdpersonal med små medel kan göra att anhörigas situation underlättar betydligt.
– Det är viktigt att se anhöriga som en resurs. Anhöriga fungerar bättre i sin viktiga roll om de får rätt stöd. Bara tre procent av anhöriga som tillfrågats uppger att det finns kunskap om deras situation inom sjukvården, säger Ingrid Lindholm, projektledare för Anhörigprojektet.

Elin Sundegren, Hjärnkoll och Ing-Marie Wieselgren, SKL Uppdrag Psykisk Hälsa

Hjärnkolls nya projekt ”Den egna berättelsen – om psykisk ohälsa och migration” lanserades under Visa Vägar. Projektledaren Elin Sundeman berättade att genom att anpassa Hjärnkolls framgångsrika koncept till personer med erfarenhet av flykt eller migration hoppas projektet kunna bidra till att bryta fördomar, minska risken för stigmatisering och förenkla integrationen.

Ing-Marie Wieselgren, projektchef för Uppdrag Psykisk Hälsa, berättade i sin tur om SKL:s arbete med att utbilda utbildare för att kunna säkerställa att tillräckligt många hälsoundersökningar kan genomföras för nyanlända. När 2017 går mot sitt slut uppskattar SKL att 20 000 utbildningar rörande hälsoundersökningar kommer att ha genomförts under de senaste två åren.

-Detta är kunskap som har behövt komma ut på bred front, vilket har möjliggjorts genom en medveten satsning på att utbilda utbildare. Det är en viktig erfarenhet som vi nu kan ta med oss inom andra områden där vi behöver nå ut brett på kort tid, säger Ing-Marie Wieselgren.

En del av de presentationer som visades under seminariet finns tillgängliga här.