För att goda exempel och lyckade satsningar inom psykisk hälsa ska spridas över landet vill regeringen och SKL etablera sex regionala resurscentrum. Målsättningen är att få ett ömsesidigt kunskapsutbyte mellan olika samhällsaktörer och där pekas brukarrörelsen ut som en viktig samarbetspartner.

Socialdepartementet ger kommuner och landsting en möjlighet att utveckla vad som troligen kommer kallas ”regionala resurscentrum för psykisk hälsa” runt om i landet. Tanken är att centrumen ska stimulera till kunskapsutbyte mellan olika aktörer i en region – och mellan olika nivåer i samhällsstrukturen; såväl statliga myndigheter som verksamheter och berörda brukare. Det kan därmed handla lika mycket om att lyssna på personal och brukare med erfarenhet av psykisk ohälsa som att sprida information och rekommendationer från myndigheter.

Tanken är också att de olika regionerna ska kunna lyfta varandra genom kunskapsdelning och erfarenhetsutbyten. Avsikten är att kunskapen som samlas ska kunna spridas mellan olika resurscentrum och på så sätt öka sannolikheten att goda exempel sprids över landet.

-För att kunna göra en heltäckande och allmängiltig kunskapssammanställning är det viktigt att få med så många olika perspektiv som möjligt. Brukarperspektivet är centralt i det sammanhanget. Vi tycker därför att det verkar vettigt att skapa en organisationsstruktur som låter många röster komma till tals, säger Nicole Wolpher, intressepolitisk ombudsperson för NSPH.

Varje sjukvårdsregion kommer få ett eget resurscentrum – totalt blir det sex stycken i landet

Samtliga kommuner och landsting i Sverige har fått information om etableringen som kommer utformas utifrån de sex sjukvårdsregionerna. Varje sjukvårdsregion erbjuds sex miljoner kronor för att starta upp ett sådant centrum, och kommer sannolikt erbjudas samma summa även för 2018. Vissa regioner har kommit längre i sitt planerande och beslutsfattande, i andra har samtalen inte kommit lika långt när det gäller etableringen av resurscentrumen.

-Det är positivt att man vill få med brukarorganisationerna så tidigt som möjligt i arbetet med att bygga upp de regionala resurscentrumen. Brukarorganisationerna i centrumens upptagningsområden får ta en diskussion med parterna om på vilket sätt de kan få insyn och möjlighet att utforma arbetet, säger Mårten Jansson, utvecklingsledare på NSPH.

NSPH har fått ett uppdrag av SKL att beskriva hur vi tror att centrumen bör arbeta för att på bästa sätt ta vara på den kunskap som finns ute i våra brukarföreningar och nätverk – och vad vi tycker att centrumen borde arbeta med för att stödja utvecklingen av bättre inflytande för patienter, brukare och anhöriga. Det analysarbetet pågår och vi kommer senare i höst berätta mer om hur vi resonerar och vad vi föreslår.

Vill du veta mer om detta arbete kontakta Mårten Jansson eller Nicole Wolpher på NSPH:s kansli på marten.jansson@nsph.se respektive nicole.wolpher@nsph.se.