NSPH:s ordförande Anki Sandberg skriver i sin årskrönika för 2017 om ett händelserikt år för NSPH: nätverket som firat tio år tog steget vidare till en självständig ideell organisation, fick en ny, trettonde medlem i Suicide Zero och har gått med i det internationella nätverket IIMHL för globalt erfarenhetsutbyte.

Anki Sandberg, ordförande för NSPH, summerar det gågna året.

Det är sent på året och dags att reflektera över NSPH:s arbete under 2017. Vi har just lagt ännu ett intensivt och spännande år bakom oss. Bland det som värmer gott att tänka på är det samarbete som vi utvecklat tillsammans och som vi med stolthet firade vid vårt 10-årsjubileum i maj. Detta år är dessutom det första som helt fristående organisation med en egen självständig ekonomi. Övergången från nätverk till egen ideell organisation har inte varit dramatisk – tiden var helt enkel mogen för ett sådant steg. Bland fördelarna med detta finns friare möjligheter att skapa projekt, en tydligare beslutsstruktur och en egen identitet. Det senare har vi också manifesterat i en ny grafisk profil som skapar tydlig igenkänning i vår kommunikation.

I våras fick vi en ny medlemsorganisation, Suicide Zero, som bidrar med värdefull kunskap om hur man kan arbeta förebyggande när det gäller självmord. Vi är nu tretton medlemsorganisationer som har möjlighet att tillsammans göra nya erfarenheter och lära av varandra. Samtidigt som vi fortsätter att utvecklas så växer också intresset för de frågor som vi driver: vikten av stärkt brukarinflytande, mer patientorienterad vård och systematiska kvalitetsförbättringar inom vård och stödverksamheter. Våra representanter och deras erfarenhetsbaserade kunskaper inom psykisk hälsa efterfrågas i alltfler sammanhang. Det vi alltid hävdat – att brukarnas medverkan är absolut nödvändig för att få en effektiv, human och rättssäker vård – stöds numera av fler.

Det finns förstås mycket kvar att göra innan det som vi arbetar för kan förverkligas i större skala. Vi utgör en kritisk röst när vi ser att de som ska ge vård, stöd och trygghet sviker. Men vi vill också peka på lösningar och nya arbetssätt. Därför satsar vi på att ta fram egna kvalitetsstärkande metoder och verktyg. I våra projekt tar vi även fram material såsom idéskrifter, handböcker, studiecirkelmaterial och filmer.

Vi lämnade nyligen in en ny projektansökan till Allmänna Arvsfonden som vi döpt till ”Kunskap som förändrar”. I projektet vill vi samla grupper av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som delar med sig av sina egna upplevelser av att leva med ohälsan, hur det påverkat dem och vilket stöd man fått för att få det bättre. Därefter ska vi systematisera det vi samlat in och utveckla det till strukturerad kunskap. Med det som grund vill vi bidra till att samhället blir bättre på att förebygga, behandla och utveckla stödet och livsvillkoren för personer med psykisk ohälsa.

Under året har vi anslutit oss till den internationella samarbetsorganisationen ”International Initiative for Mental Health Leadership” (IIMHL). Organisationens syfte är att ge möjligheter till inspirerande möten där aktörer från olika länder ges möjlighet att lära av varandra kring olika metoder och strategier för att öka den psykiska hälsan. Sverige kommer att stå som värd för nästa möte som äger rum den 28-29 maj 2018. NSPH kommer att vara särskilt delaktiga i flera mötesforum som handlar om återhämtning och anhörigskap. Hjärnkoll, som vi samarbetar nära med, kommer att ansvara för ett utbyte runt stigma-frågor.

NSPH:s grunduppdrag är att genom organiserad samverkan medverka till att psykiatrin i vid mening utvecklas genom att berörda samhällsorgan tar tillvara den erfarenhet och kraft som medverkan från patienter, brukare och anhöriga erbjuder. I vårt intressepolitiska arbete påverkar vi genom aktiv dialog med många olika aktörer inom olika samhällssektorer. Vi arbetar brett genom att delta i samråd, remissarbete, referensgrupper, andras evenemang, men ordnar också egna konferenser och workshops. Allt detta är en värdefull arena för att bilda opinion och skapa gehör för våra ståndpunkter. Nyckeln till framgång är att vi kan samla många och driva frågor tillsammans. På önskelistan inför nästa år står därför ännu fler som vill vara med och engagera sig i dessa uppgifter. Som ni kan se väntar många spännande uppgifter på oss, men först ska vi ta lite ledigt.

Till sist vill jag rikta ett stort tack till alla som har bidragit till vår verksamhet och ser fram emot ett nytt spännande år.