Det arvsfondsfinansierade projektet PEER Support är inne på sista året. I april samlades trettio representanter från medlemsförbund och regionala NSPH-organisationer för en workshop om nuläget och vägen framåt.
– Det är viktigt att förstå att peer supportern är en kraft och en tillgång som kompletterar, inte ersätter, övrig vård, konstaterade Sonny Wåhlstedt från NSPH i Göteborg.

Workshopen inleddes med att projektledaren Kjell Broström beskrev vad som hittills hänt och planeras i projektet. Han förklarade projektets syften: att förbättra vård, stöd och rehabilitering genom att använda den kunskap i form av egen erfarenhet som finns hos brukarna själva. Och att skapa en ny profession inom psykiatri och socialpsykiatri.
– Peer support kännetecknas av stigmabrott, att väcka hopp, dela erfarenheter, spegla och förbättra egenmakten, konstaterade Broström.

En av diskussionsgrupperna. Foto: Jeanette Wörnert

Ett ämne som lyftes flera gånger under workshopen var de regionala variationerna; det faktum att förutsättningar och möjligheter ser olika ut i olika delar av landet. Där, menade Kjell Broström, är flexibilitet viktigt:
– Man kan börja i liten skala och behöver inte tänka storskaligt från början. Man kan göra en egen organisation utifrån de förutsättningar som finns. Så länge man tydliggör vad landsting och kommun ska stå för och vad brukarrörelsen ska ansvara för. Det är viktigt att använda sig av befintliga resurser, inte planera för sådant man inte har möjlighet att genomföra.

Positiv utvärdering
Sonny Wåhlstedt redogjorde för den utvärdering som gjorts av peer support-projektet i deras region. Han poängterade att många goda effekter uppmätts och lyfte fram citat (se slutet av artikeln för citat) från utvärderingen. I flera exempel nämndes den mellanmänskliga effekten; att en peer supporter skapar förtroenden med patienten som ordinarie personal har svårt att göra.
– Det är viktigt att förstå att peer supportern är en kraft och en tillgång som kompletterar, inte ersätter övrig vård. Och det verkar patienterna ha förståelse för, berättade Sonny Wåhlstedt.

Efter de inledande presentationerna vidtog en diskussion som bland annat tog upp framtida finansiering och fortlevnad för peer support-satsningarna
– Det är viktigt att vi vårdar de peer supportrar som finns också, menade en deltagare, som även poängterade vikten av att i de regioner som ännu inte har peer supportrar måste de berörda regionaktörerna ändå hålla sig uppdaterade. För NSPH:s regionala nätverk är det viktigt att hålla diskussionen levande.

En speciell roll att ha
Klara Carlsson, som jobbar som peer supporter i Stockholm, nämnde att det är en väldigt speciell yrkesroll.
– Meningen är att man ska vara del av ett sammanhang – men samtidigt utanför. Det är konstigt, på så vis, berättade hon. Som exempel på nyttan av att ha en peer supporter på arbetsplatsen nämnde hon konkreta exempel:

Klara Carlsson. Foto: Martin Falkman

– En del slappnar av mer i kontakt med mig; för det blir en annan maktstruktur i samtalen. Men sen finns det andra konkreta saker också.

– Ta det här med hjälpmedel, till exempel. Jag har mycket bättre koll på hur det är med sådana, och vilka olika typer det finns – och hur svårt det är att få tag i dem. Sen blir jag också som en granskare av material, till exempel, och kan gå in och förklara att en text är för svårförstådd eller svårtydd för någon med NPF-problematik.

Mary-Anne Jakobsson, som handleder peer supportrarna i Västra Götaland, berättade därefter om det arbete NSPH i Göteborg gjort. Hon berättade om vilka ämnen som diskuteras under handledningen; möjligheter, och problemområden, som att det bland viss personal funnits fördomar mot peer supportrarna, men att dessa fördomar efter en period försvunnit nästan helt.

Vidare läsning
Ladda ner och läs utvärderingen för peer support i Västra Götaland (PDF)

Citat ur utvärderingen, som lyftes fram av Sonny Wåhlstedt:

”Då hade vi en ganska svår patient som ingen kunde prata med, som inte kunde prata med nån om någonting. Detta visste inte jag om. Men jag satte mig ned, jag tror det var min första eller andra dag. Jag presenterade mig, berättade att jag är peer supporter. Och hen började prata, vi satt och pratade jag vet inte hur länge!”
Peer supporter

“Det har varit bra. I början var det ju oklart för vår peer supporter själv vilken hens roll på avdelningen egentligen var. Det var lite luddigt. Då, precis i början, hade jag upplevelsen att ”Kommer det här verkligen vara någon som kommer att gynna patienterna?”. Men allteftersom kom det information till mig, att hen varit stöd för patienter, varit med inne på läkarsamtal och sådant. Hen hade vart med där, och verkligen bundit en kontakt med patienter. Det klarnade allt efter som, men det tog nog en två månader till att jag själv fick en uppfattning om hur det faktiskt fungerade. Sen dess har det bara vart positivt.”
Personal

”Vissa dagar är jättefina, med många bra patientsamtal. Andra dagar misströstar man, då det kanske bara kommer en person på morgonmötet. Man kan känna att man bara trampar runt i korridoren, tills man inser att övriga personalen också gör det ibland.”
Peer supporter

”Effekterna är ju att patienterna inte är lika mycket inne på avdelningarna, utan att de faktiskt kommer ut tillsammans med någon. Alltså någon som är knuten till avdelningen. De får hitta på andra saker.”
Chef