Under ett möte sammankallat av RSMH och Civil Rights Defenders diskuterades den 8 november vägar för att minska tvångsåtgärderna inom psykiatrin. Genom att genomföra genomgripande förbättringar kan Sverige åtgärda problemen som FN pekar på i sin återkommande MR-kritik rörande tvångsvården.

-Under mötet lyftes många viktiga förslag hur man kan minska tvånget i psykiatrin. Bland de lösningar som många vill se är höjd kompetens i personalgruppen, bättre vårdplanering och dokumentation samt ett fungerande klagomålsystem, säger Anki Sandberg, ordförande för NSPH.

Nationella psykiatrisamordnaren Kerstin Evelius lyfter fram förslagen i tvångsåtgärdsutredningen.

Bakgrunden till mötet är bland annat den MR-kritik som FN och Europarådet har riktat mot Sverige rörande bland annat att personer utsätts för tvångsvård på grund av faktisk eller upplevd psykosocial funktionsnedsättning. De rekommenderar (den svenska) staten att avsätta mer resurser inom öppenvården till stöd för personer med intellektuella och psykosociala funktionsnedsättningar.

Deltog på mötet gjorde bland annat representanter från SKL, Shedo, IVO, Socialstyrelsen, Funktionsrätt Sveriges samt socialdepartementet i form av den nationella psykiatrisamordnaren Kerstin Evelius. Hon ledde arbetet inom tvångsåtgärdsutredningen som i början av 2018 lade fram betänkandet ”För barnets bästa?” som är en utredning om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård (LPT). Representanter från Västra Götalandsregionen berättade dessutom om sin erfarenheter efter att börjat arbeta med ett människorättsbaserat arbetssätt.

NSPH har tillsammans med Civil Right Defenders kommit med liknande kritik i remissyttrandet kring utredningen ”Barns och ungas rätt vid tvångsvård” SOU 2015:71. Det råder en viss osäkerhet hur man ska hjälpa unga som befinner sig i gränslandet mellan psykiatrisk och social problematik, i synnerhet barn och ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Utredningens förslag öppnade upp för att barn och unga med funktionsnedsättning kan tvångsomhändertas om de uppvisar ett socialt nedbrytande beteende som orsakats av en funktionsnedsättning. Det är olyckligt och strider mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. När nu arbetet för minskat tvång intensifieras hoppas NSPH och Civil Right Defenders att dessa aspekter tas i beaktande.