Psykisk ohälsa är vanligare hos personer över 65 år än hos yngre målgrupper. Därför har NSPH startat projektet Åldras och må bra – med målet att öka kunskapen kring psykisk ohälsa hos äldre och att skapa en mer delaktig vård för de som behöver den.

Äldre* är en grupp som på flera sätt förbises och/eller diskrimineras. Enligt Socialstyrelsen är psykisk ohälsa vanligare hos personer över 65 år än hos yngre målgrupper.

Eftersom Sveriges befolkning dessutom blir allt äldre kommer behoven av – och kraven på – vård och omsorg för äldre med psykisk ohälsa att öka med tiden.

Som det ser ut nu händer det ofta att äldre som söker vård inte primärt gör det för psykiska besvär, utan kroppsliga. Det finns ett glapp, både hos äldre själva, men också inom vården – som behöver bli bättre på att identifiera psykisk ohälsa hos äldre.

Växande behov
Enligt SCB kommer 25 procent av Sveriges befolkning år 2060 att bestå av personer som är 65 år och äldre. Det går inte att blunda för.
– Psykisk ohälsa bland äldre uppmärksammas inte på samma sätt som när det gäller yngre. Det är svårare för den äldre generationen att ta upp dessa frågor. De har inte samma vana som yngre att tala om sig själva och har ofta svårare att söka hjälp, säger Anki Sandberg, ordförande i NSPH. Hon förklarar syftet med projektet:

-Vi vill skapa arenor där äldre får möjlighet att prata med varandra. Men vi vill även bidra till att personalen som möter dem i vård och omsorg ska känna sig mer bekväma med att lyfta frågor om det psykiska måendet när man träffar äldre.

Stora skillnader i måendet
Susanne Rolfner Suvanto är verksamhetsansvarig på Omvårdnadsinstitutet. Hon menar att det behövs utvecklingsprojekt, likt Åldras och må bra, av två aspekter.
– Dels behöver området lyftas som sådant och dels är det en grupp av människor som ofta är osynliggjorda. Det senare kräver att det är organisationer som till exempel NSPH som driver projekt för att stödja människors egen röst och erfarenhet, säger Susanne Rolfner Suvanto. Hon påpekar även att de flesta äldre personer i Sverige faktiskt mår bra: att vi lever längre, har bättre hälsa och mer resurser. Men – att det inte gäller för alla.

– Socioekonomiska förutsättningar, funktionsnedsättningar och tidigare ohälsa påverkar hela livet. Och det påverkar även åldrandet, säger Rolfner Suvanto. Men, säger hon, det är aldrig för sent att må bättre. Och det är bland annat här som Åldras och må bra kommer in i bilden.

Kunskap, samtal och påverkan
Genom projektet vill NSPH höja kunskapen i samhället – och hos äldre själva – kring psykisk ohälsa. Det ingår till exempel inte i livets naturliga utveckling att må dåligt psykiskt bara för att man blir äldre, något som är viktigt att poängtera.

Med hjälp av studiecirklar, samtal, föreläsningar och andra aktiviteter hoppas NSPH både skapa öppenhet, men också samla in material som kan bidra till förändring inom vård och omsorg. Projektet, vars aktiviteter huvudsakligen genomförs i Sörmland, samarbetar och har dialog med flera lokala aktörer samt olika vårdinstanser i regionen.

* Begreppet äldre definieras inom projektet som personer 65 år och uppåt.