NSPH har svarat på Justitiedepartementets remiss ”Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord” (SOU 2019:32)

NSPH:s ståndpunkt:
Barn ska inte behöva uppleva våld i hemmet. Vi anser att det ska räknas som psykisk misshandel att låta barn se familjemedlemmar utsättas för våld eller övergrepp och att detta ska vara straffbart. Det ska också vara straffbart att uppmana eller påverka människor att begå självmord. Vi välkomnar därför förslagen i utredningens betänkande.

Eftersom barn upplever våld med alla sinnen är det viktigt att de betraktas som våldsutsatta även när de ser, hör eller på annat sätt upplever våld – inte enbart när de själva utsätts för fysiska övergrepp. Att bevittna våld och leva med oron att själv utsättas innebär en form av psykiskt våld, vilket till och med kan vara mer skadligt än att personligen bli utsatt. Forskning visar exempelvis att barn som har bevittnat våld tenderar att utveckla posttraumatiskt stressyndrom i större utsträckning än barn som har utsatts för andra trauman.

NSPH välkomnar också förslaget om ett särskilt straffansvar för den som hetsar, uppmanar eller på annat sätt utövar psykisk påverkan mot någon att begå självmord.

Flera av NSPH:s medlemsorganisationer – som arbetar med att förbygga självmord – har länge verkat för en sådan förändring. Ett förbud mot sådan hets och påverkan är en viktig etisk åtgärd generellt och för enskilda personer kan det vara livsavgörande.

LÄS HELA REMISSVARET HÄR