Intresset för att skapa en starkare brukarrörelse i Japan var motivet till ett långväga och engagerat besök hos NSPH:s rikskansli i Stockholm.

Den 4 mars fick NSPH besök av en delegation från National University Corporation Tokyo Gakugei University. Gruppen leddes av den omtalade professor Satoru Takahashi. Han har besökt Sverige flera gånger tidigare (och då bland annat träffat Riksförbundet Attention och Frisk & Fri) för att studera de svenska välfärdslösningarna kring bland annat vård och skola. Denna resa hade som syfte att studera utformningen av utbildning, vård och stöd till barn med särskilda behov samt anhörigstöd.

Målet med besöket hos NSPH var främst att ta del av våra erfarenheter av att samla brukarrörelsens olika föreningar under en samlingsorganistion. NSPH bildades för närmare 12 år sedan och talar numera med enad röst inom många intresseområden som rör delaktighet, inflytande och kvalitetsarbete inom samhällets vård- och stödfunktioner rörande psykisk hälsa.

Professor Satoru Takahashi

Satoru Takahashi och hans kollegor från universitetet ställde många engagerade och initierade frågor kring hur NSPH funderar som en paraplyorganisation för de brukarledda ideella organisationerna inom psykisk hälsa-området i Sverige. Mårten Jansson berätta om våra 13 medlemsorganisationer och hur de under de gångna året hittat allt fastare former för samarbete och erfarenhetsutbyte.

-Vi blir stimulerade och engagerade när vi ser hur ni i Sverige jobbar med frågor kring brukarinflytande och patientmakt, säger Satoru Takahashi, verksam vid institutionen för utbildning på School of Education National University Corporation Tokyo Gakugei University, med fokus på utbildning för personer med särskilda behov.

I Japan finns en antal mindre organisationer engagerade inom psykisk ohälsa (bland annat en motsvarande Spes, för efterlevande vid suicid). Med det finns ännu ingen samlande organisation motsvarande NSPH, något som de har en önskan om att kunna förverkliga.

Vi blir stimulerade och engagerade när vi ser hur ni i Sverige jobbar med frågor kring brukarinflytande och patientmakt

De var uppenbart intresserade av våra utvecklingsprojekt rörande allt från peer support till ökad delaktighet för unga respektive äldre. Det nya projektet inom rättspsykiatri som kommer starta nu i april lockade extra många frågor. Kring exempelvis hur man mäter verkliga framsteg i behandlingen och hur man skapar delaktighet i en miljö som i sig är tvingade för den som dömts till rättspsykiatrisk vård.

Andra gemensamma beröringspunkter som togs upp under mötet av antistigmafrågor och den ökande benägenheten att lyfta fram erfarenheter av psykisk ohälsa. Även i Japan finns det en viss ökad öppenhet för att prata om psykisk ohälsa och förståelse för att samhället måste hitta lösningar för minska de ökande problemen med psykisk ohälsa.

-För tio år sedan ansågs det som vi studerar vara någon väldigt smalt, nu anses det vara betydligt mer viktigt, säger Satoru Takahashi.

Våra tidigare erfarenheter av internationellt utbyte visar på att det finns mycket vi har gemensamt i de frågor som förenar oss – behovet av att stärka brukarperspektivet och minska stigmat – även om det ibland finns uppenbara organisatoriska och sociala skillnader mellan länder. Intrycket är att så var det även här. Det finns en del som skiljer de japanska och svenska välfärdsmodellerna, men viljan att hitta lösningar som lyfter fram brukarperspektivet och stärker patienten finns uppenbarligen på båda håll.