David Rosenberg och Urban Markström

Forskningsrådet Forte beviljar mer än 10 miljoner kronor till projekt som ska studera brukarinflytande. Ett samarbete mellan forskningscentret CEPI och NSPH har visat sig vara ett vinnande koncept för att få fram mer pengar till forskning kring brukarinflytande och kvalitetsgranskningar inom vård och omsorg.

-Det här är väldigt glädjande. Det är viktigt att det kommer mer forskning kring brukarinflytande och dess betydelse för arbetet med systematiska kvalitetsförbättringar inom vård och omsorg. Samarbetet med CEPI är ett sätt för oss att driva på så att mer brukarinriktad forskning ska komma till stånd, säger Anki Sandberg, ordförande för NSPH.

Det samarbete som upparbetats mellan CEPI och NSPH är en förutsättning för att sådana här projekt ska gå att planera och genomföra.

Professor Urban Markström och docent David Rosenberg, har tagit fram de tre vinnande bidragen, tillsammans med NSPH och forskningskollegor i forskningscentret CEPI, Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser.-Projekten berör frågor som länge varit nedprioriterade både hos forskare och forskningsfinansiärer, kanske till en del beroende på att strategier för brukarinflytande i sig är relativt nya inom psykiatriområdet, säger Urban Markström.

Han tillägger att Forte bedömt det nära samarbetet mellan forskarna och NSPH som en styrka i projektansökningarna, och där NSPH:s erfarenhet, expertis och nätverk har varit avgörande.

-Det samarbete som upparbetats mellan CEPI och NSPH är en förutsättning för att sådana här projekt ska gå att planera och genomföra. Glädjande är också att NSPH intresserat sig för forskning och haft ett intresse för att granska och reflektera över sina egna aktiviteter och verksamheter, säger Urban Markström.

NSPH kan komma  att spela en viktig roll för genomförandet av projekten, både vad gäller konkret planering och själva kunskapsinnehållet. Flera representanter från NSPH kommer att delta i den projektgrupp som kommer att följa studien.

Två projekt har fått grönt ljus. Det ena handlar om ”att investera i unga vuxna med psykisk ohälsa”, för att utveckla kunskap om hur beslutsfattarna prioriterar stödinsatser för den utsatta gruppen.

Det andra projektet ska studera nya former av brukarinflytande inom svensk socialpsykiatri genom brukarrevision. Den har initierats av  NSPH, och planerats i en grupp bestående av forskarna, Mårten Jansson, utvecklingsledare för NSPH, NSPH i Göteborg, FoU i Väst och representanter från kommunerna i Göteborgsområdet samt Region Västra Götaland.

Dessutom öronmärks pengar till ett planeringsbidrag som syftar till att skapa överblick över pågående forskning och utvecklingsarbeten rörande brukarinflytande i Sverige och att bygga en grund för framtida större forskningssatsningar.  David Rosenberg uppger att flera brukarinriktade projekt, som peer support, Återhämtningsguiden, Kvalitetsteam, Brukarrevision och eventuellt Recovery Colleges, är inspirationskällor när de tittar på möjliga projektsatsningar framöver.

-Vi tror att dessa projekt tillsammans kan bidra till ökat inflytande för individen i planering av vård och stöd och kan bidra till implementering av delat beslutsfattande i socialpsykiatri och psykiatri, säger David Rosenberg.

 

Faktaruta: Forte miljonsatsar på forskning kring brukarinflytande

Investera i unga vuxna med psykisk ohälsa – Karriärrelaterade utfall och ansvar i det svenska välfärdssystemet
Ansvarig: David Rosenberg/Umeå universitet
Summa: 4 855 000 kr.

Gör klienters åsikter någon skillnad? En studie av nya former för brukarinflytande inom svensk socialpsykiatri genom exemplet brukarrevision
Ansvarig: Urban Markström/Umeå universitet
Summa: 4 560 000 kr

Utmaningar och möjligheter för att etablera brukarinflytande – Att legitimera erfarenhetsbaserad kunskap som en resurs i socialpsykiatrin
(Planeringsbidrag inför kommande projekt)
Ansvarig: David Rosenberg/Umeå universitet
Summa: 943 000 kr

Läs mer om Fortes forskningssatsningar här