NSPH har länge kritiserat bristen på samordning när det gäller vården för dem som har en samsjuklighet med beroendesjukdom och samtidig psykisk ohälsa. Beskedet om Anders Printz får i uppdrag att som enskild utredare se över hur insatserna vid samsjuklighet ska kunna blir mer samordnade är därför mycket välkommet.

Anders Printz, Foto: Ulf Huett

-Denna grupp far ofta illa mellan vårdens och omsorgens stuprör. Bristerna gäller såväl psykiatrin som beroendevården, sjukvården som socialtjänsten. Att regeringen nu tillsätter en utredare som har goda insikter i frågeställningen gläder oss mycket, säger NSPH:s ordförande Anki Sandberg i en kommentar till beslutet.

Att komma till rätta med samsjuklighet är en komplex utmaning som kräver samordning mellan olika stödjande insatser på ett sätt som dagens vård- och omsorgsstruktur inte klarat av att möta på ett tillräckligt bra sätt. Allt för många drabbade och deras anhörig vittnar om tragiska effekter av samhällets bristande åtgärder.

-Med rätt insatser, som tar fasta på såväl psykiska problem och beroendesjukdom, och utgår från den drabbades behov tillsammans med mer medmänsklighet från oss alla kan vi skapa ett samhälle som ger de allra sjukaste det stöd de behöver, säger Anki Sandberg.

Anki Sandberg, Foto: Caroline Andersson

NSPH som samordningsorganisation för 13 patient-, brukar-, och anhörigorganisationer inom området psykisk hälsa ser fram emot att dela med oss av våra samlade erfarenheter under utredningens gång.

Läs mer om regeringens beslut att tillsätta en enskild utredare här:
Särskild utredare ska se över insatser vid samsjuklighet