Utredningen om god och nära vård har i betänkandet (SOU 2020:19) kommit med förslag som ska göra framtidens vård mer jämlik, tillgänglig och personcentrerad med fokus på primärvården.

NSPH är positiv till denna inriktning. Samtidigt ser vi stora utmaningar kring både ekonomiska resurser och kompetensförstärkningar, inte minst inom psykiatrin. Vi menar även att utbildade själverfarna personer, exempelvis peer supportrar eller brukarcoacher skulle kunna vara ett viktigt komplement och förstärka vården.

Samordning av vården i individuella planer

Vi ställer oss  positiva till att fler patienter än i dag ska ges möjlighet till en individuell plan (SIP) Dessa bör innehålla rehabiliterande insatser, liksom att målen med dessa formuleras utifrån den enskildes perspektiv. Här är utredningen patientfokuserad i resonemangen. NSPH:s bild är att de individuella planerna kan vara ett bra verktyg, inte minst vid samsjuklighet, för samordningen av stödet, förutsatt att patienten involveras och inte stigmatiseras av vården.

Patientkontrakt

Utredningen förslår även införande av så kallade patientkontrakt. I dessa ska patienten kunna få en samlad bild av de insatser som planeras, samt de överenskommelser som patienten gjort med olika vård- och omsorgsgivare. Kontraktet ska innehålla information om individuell plan, fasta vårdkontakter och bokade tider.

NSPH ställer sig något tveksamt till detta förslag. Detta bland annat mot bakgrund av flera decenniers misslyckade försök att samordna journalföringen. Vi bedömer att patientkontrakten säkert kan göra det enklare för resursstarka patienter att bli mer delaktiga i sin vård. De som har kognitiva hinder eller är drabbade av självstigma kommer att ha det betydligt svårare. Vi ser även en risk för ökad administration för vården, liksom att ojämlikheten i vården riskerar att öka. NSPH:s uppfattning är därför att det, snarare än att satsa resurser på patientkontrakt, är viktigare att satsa på att fullt ut implementera den lagliga rätten till individuell plan

Fasta vårdkontakter

NSPH ser positivt på förslaget att fast vårdkontakt ska ansvara för att den individuella planen är aktuell. Personer med psykisk ohälsa kan ha mycket kontakter med många vårdgivare inom olika delar av sjukvården. För den med långvariga vårdbehov kan en kontinuerlig relation över tid med den fasta vårdkontakten vara av stort värde, inte minst för att slippa upprepa sin sjukdomshistoria. Dessa vinster gäller även för anhöriga. Utifrån det är det bra med fasta vårdkontakter, om de fungerar. NSPH sätter dock frågetecken kring hur ”fasta” de fasta vårdkontakterna i praktiken är, och om det finns tillräckliga resurser inom vården för att patienten ska ha något val i vem/vilka som i praktiken blir fasta vårdkontakter.

Utvärdering där även patientens upplevelse inkluderas är viktig!

I omställningen till god och nära vård menar vi avslutningsvis att det är viktigt med en systematisk uppföljning och utvärdering av primärvården. I denna behöver det finnas en brukarmedverkan, till exempel via brukarråd samt oberoende och systematiska undersökningar av verksamheter som utförs av personer som själva har varit patienter, eller anhöriga (så kallade brukarrevisioner).

Här hittar du hela NSPH:s yttrande över remissen God och nära vård

Här kan du läsa remissen God och nära vård En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem, SOU 2020:19