Regeringen och samarbetspartierna är överens om en regeländring som ska göra att färre långtidssjuka mister ersättningen efter 180 dagar. Vi välkomnar beslutet och ger ytterligare förslag som kan skapa en rimlig situation för personer med psykisk ohälsa. 

Det är mycket bra och efterlängtat att regeringen och samarbetspartierna är överens om att ändra reglerna så att personer efter 180 dagar kan få behålla sin sjukpenning om det finns övervägande skäl som talar för återgång i deras vanliga arbete inom 365 dagar.

Detta är i linje med en av delarna som vi i våras framförde i vårt remissvar om sjukförsäkringen till regeringen. Det är inte rimligt att man som i dag hänvisar personer med psykisk funktionsnedsättning till att – i stället för att vara sjukskrivna – försöka söka andra så kallade ”normalt förekommande arbeten”, trots att rehabilitering pågår.

Vi menar att det behövs flera förändringar i sjukförsäkringen för att skapa en rimlig situation för personer med psykisk ohälsa och föreslår detta:

  • En återkomst på deltid inom de 365 dagarna borde räcka för att få behålla sjukpenning.
  • Vid vissa psykiska diagnoser kan det ta mycket lång tid att återhämta sig. Personer ska kunna behålla sjukpenningen även efter dag 365 om det finns en hög sannolikhet för återgång till sitt arbete senast dag 730. Denna bortre gräns var även utredaren Claes Jansson inne på i sitt tidigare delbetänkande (SOU 2019:2). Ett viktigt argument för att medge längre tid är att återkomsten i arbete kan bli mer varaktig, och att man undviker återinsjuknanden.
  • Stor hänsyn bör tas till att de reella chanserna till omskolning med psykisk funktionsnedsättning kan vara mycket begränsade. I det sammanhanget är det viktigt att notera att många – vid avslag på sjukpenning – istället för en omskolning återgår till tidigare arbete men i lägre tjänstgöringsgrad. Det får till följd att deras inkomst minskar, något som kan leda till ökat antal personer med försörjningsstöd och påverkar också ofta de anhöriga.
  • Det är viktigt att stärka rehabiliteringens roll i sjukförsäkringen. Den snäva definitionen av arbetslivsinriktad rehabilitering måste vidgas och även innefatta verktyg och metoder som vuxit fram ur brukarrörelsen.

De nuvarande sjukförsäkringsreglerna har ställt till det för många människor under lång tid. Den förändring man nu är överens om kring 180-dagarsregeln är ett positivt första steg, men mycket återstår. För att undvika att personer i onödan blir utförsäkrade efter 180 dagar innan de nya reglerna träder i kraft den 1 mars 2021, bör man även skriva en tillfällig förordning.