Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga hur anhöriga och anhörigstödet påverkas av corona-pandemin.

Nka ska komma med förslag till åtgärder för att stödja anhöriga och utveckla anhörigstödet under den pågående, och även kommande, kriser och pandemier. NSPH har delgivit Nka våra synpunkter kring anhörigas situation som underlag till undersökningen.

NSPH har delgivit Nka våra generella synpunkter kring anhörigas situation, som att redan utsatta grupper under en kris blir ännu mer utsatta.  Vi tog även upp att vården/omsorgen särskilt bör uppmärksamma behoven hos anhöriga till närstående med samsjuklighet, såsom psykisk sjukdom och missbruk/beroende av alkohol, narkotika.

Det var också olyckligt att den tidigare nationella hjälplinjen, som erbjöd krisstöd vid psykisk ohälsa,
lades ner vid årsskiftet, endast en kort tid före pandemin bröt ut. Detta lyfte NSPH upp i en debattartikel i Altinget tidigare i år, där vi konstaterade att en nationell hjälplinje nu behövs mer än någonsin.

Enkät: anhöriga och covid-19
Alla svar är helt anonyma. Resultatet kommer att presenteras i form av en rapport som kommer att finnas tillgänglig på Nka:s webbsida www.anhoriga.se
Om du har några frågor om studien, vänligen kontakta:
Annica Larsson Skoglund, epost: annica@anhoriga.se

HÄR KOMMER DU TILL ENKÄTEN