Den särskilde utredaren Anna Nergårdh har länge befunnit sig i den vårdpolitiska hetluften – hon har haft regeringens uppdrag att lämna utreda hur primärvården ska styras så att den blir mer patientanpassad och bättre tar till vara patienters och anhörigas delaktighet, detta i utredningen God och nära vård.

Ett flertal delbetänkanden har presenterats under utredningens gång, bland annat ett tredje tilläggsdirektiv (dir. 2019:49) om att utreda förutsättningarna för en ny form av skyndsamma och ändamålsenliga insatser inom primärvården för personer mer lättare psykisk ohälsa.

Nu har utredaren Anna Nergårdh äntligen kommit i mål med den omfattande utredningen God och nära vård genom att lämna in det sista betänkandet God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6).

I korthet innehåller betänkandet förslag för att skapa en primärvård bättre rustad att möta befolkningens behov vad gäller psykisk ohälsa. Utredningen föreslår bland annat att det ska synliggöras i primärvårdens grunduppdrag att primärvården svarar för hälso- och sjukvård avseende både fysisk och psykisk ohälsa.

Detta med premisserna att primärvården ska:

  • skapa en vård som är lätt tillgänglig
  • tillhandahålla förebyggande insatser utifrån såväl befolkningens behov som patientens individuella behov och förutsättningar
  • samordna olika insatser för patienten i de fall det är mest ändamålsenligt att samordningen sker inom primärvården
  • möjliggöra medverkan vid genomförande av forskningsarbete.

Anki Sandberg, ordförande för NSPH, välkomnar utredningens skrivelser kring ökad fokus på att skapa bättre och mer sammanhållen primärvård som även inkluderar psykisk ohälsa.

-Detta är bra utfästelser, men frågan framöver är hur vi nu får det här att fungera i praktiken?! Vi ser ett behov av av hållbara strukturer för samverkan med den ideella sektorn i allmänhet och brukarrörelsen i synnerhet. Vi är öppna för samarbete och har metoder och verktyg som verkligen behövs i primärvården, säger Anki Sandberg.

Utredningen kommer med stor sannolikhet att gå ut på remiss, då förslagen kommer debatteras mer i detalj.

Poddtips: 

Utredaren Anna Nergårdh har varit med i NSPH:s podd inte mindre än två gånger och pratat om regeringsuppdraget:

November 2017 pratade om hon arbetet hon stod inför under utredningen. Utmaningen att forna tiders vårdsystem (anpassat för att främst hantera akuta olycksfall) ska kunna omvandlas till ett vårdalternativ som kan möta upp morgondagens växande vårdbehov (kroniska sjukdomar och en åldrande befolkning):

Lyssna på avsnittet 2017/39 här

Maj 2019 gjorde Anna Nergårdh ett återbesök i podden, intervjuad direkt efter att ha inledningstalat på NSPH:s stora samlingskonferens Visa Vägar 2019. I detta avsnitt handlade samtalet om lämpliga sätt att utforma en vårdgaranti, hållbara arbetsmiljöer som ger tid för reflektion och kvalitetsutveckling, tillåtande lärandekulturer och förändringsprocesser som omfattar budgetstyrning. Kort sagt en mängd olika aspekter på vad som krävs för att genomföra den omstrukturering av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet som behöver genomföras för en god och nära vård.
Lyssna på avsnittet 2019/10 här

Lästips!

En statlig utredning får inte föreslå arbetssätt och metoder för vården, så denna utredning har istället angett ett antal goda exempel som finns i en bilaga 6:
”Välkommen till verkligheten – en exempelsamling”  
Utredningen i sin helhet