Anki Sandberg, NSPH. Fotograf: Caroline Andersson

-Vi känner oss otroligt lättade över att Folkhälsomyndigheten precis som vi kommit fram till att det behövs en stödlinje. Vi ser också med tillfredsställelse på att den nya stödlinjen föreslås få ett samordnande uppdrag när det gäller de ideella stödlinjerna. De gör ett viktigt jobb när det gäller att fånga upp människor i kris, men räcker heller inte till för alla behov, säger Anki Sandberg, NSPH:s ordförande, i en kommentar till myndighetens ställningstagande.

Folkhälsomyndigheten har nu lämnat sin rapport där de har analyserat behovet av en nationell stödlinje för psykisk hälsa.  Myndigheten anser att det finns behov av en nationell aktör som erbjuder professionellt – och anonymt – samtalsstöd via telefon, chatt och andra digitala kanaler. Detta som ett viktigt komplement till civilsamhällets utbud av stödfunktioner samt hälso- och sjukvårdens ordinarie insatser.

Förslagen från Folkhälsomyndigheten går i stort på den linje som NSPH har hoppats på. Representanter från NSPH har deltagit i rådgivande möten under perioden när Folkhälsomyndigheten samlade in synpunkter från berörda parter inför analysen.

Glädjande är även att de föreslår att när en ny stödlinje byggs upp så bör den få en finansiering om 15 – 20 miljoner kronor per år, vilket skulle innebära en tydlig kapacitetsökning jämfört med den nu nerlagda Nationella hjälplinjen.

Vid årsskiftet 2019/20 så lades den Nationella hjälplinjen ner, trots kraftiga protester från många håll. Beslutet togs av aktiebolaget Inera, ägt av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Under 2020 fick de kvarvarande (ofta ideellt drivna) stödlinjerna samt 1177 ett tydligt ökat tryck från hjälpbehövande, vilket det inte fanns kapacitet att möta upp.

Folkhälsomyndigheten fick under 2020 i uppdrag att analysera behovet av en nationell stödlinje som riktar sig till personer med psykisk ohälsa/suicidalitet samt till anhöriga och närstående. Uppdraget gavs av Socialdepartementet mot bakgrund av rådande situation gällande psykisk ohälsa i befolkningen, och eventuella förändrade behov av stöd som ett resultat av covid-19-pandemin, och därutöver nedläggningen av Nationella Hjälplinjen.

Läs Folkmyndighetens rapport här

Kampanjen Rädda hjälplinjen

När beslutet att lägga ner Nationella hjälplinjen blev allmänt känt under hösten 2019, så startade NSPH en kampanj “Rädda hjälplinjen” för att protestera mot nedläggningen. Detta med syfte att skapa opinion och uppmärksamma beslutsfattare om de negativa konsekvenserna av nedläggningen.

Då nedläggningen var ett faktum ändrades fokus till att verka för att en ny stödlinje skulle etableras som kan ersätta den icke längre existerande.

Myndighetens uppdrag

Folkhälsomyndigheten fick under 2020 i uppdrag att analysera behovet av en nationell stödlinje som riktar sig till personer med psykisk ohälsa/suicidalitet samt till anhöriga och närstående. Uppdraget gavs av Socialdepartementet mot bakgrund av rådande situation gällande psykisk ohälsa i befolkningen, och eventuella förändrade behov av stöd som ett resultat av covid-19-pandemin, och därutöver nedläggningen av Nationella Hjälplinjen.