Nu behövs inte fler rapporter och utredningar utan politisk vilja att komma till rätta med problemen med felaktiga bedömningar inom Försäkringskassan. Bristerna urholkar förtroendet för myndigheten och välfärdssamhället, påpekar NSPH i en kommentar till den granskning som Inspektionen för Socialförsäkringen genomfört.

Försäkringskassan har avslagit sjukpenning och aktivitetsersättning utan att ha utrett ärendena tillräckligt, konstaterar Inspektionen för Socialförsäkringen. I en ny granskning framkommer att elva procent av avslagsbesluten har så tydliga brister i utredningen att personer felaktigt kan ha blivit utan sjukpenning eller aktivitetsersättning.

Anki Sandberg, NSPH. Fotograf: Caroline Andersson

– Att mer än var tionde person av de som blivit utan sjukpenning eller aktivitetsersättning kan ha nekats felaktigt är allvarligt, säger Anki Sandberg, ordförande för NSPH, och konstaterar vidare:

-Hos gruppen med psykiska funktionsnedsättningar handlar det dessutom om människor som kan ha extra svårt att tillvarata sina rättigheter. Sedan 2014 är dessa diagnoser de vanligaste vid sjukpenning. Problemen med sjukförsäkringen för våra grupper är kända sedan länge, säger Anki Sandberg.

ISF tog redan 2014 i en rapport upp problemen inom sjukförsäkringen för dem med psykiatrisk diagnos. Och så sent som för ett par veckor sedan rapporterade ISF om att de som nekas aktivitetsersättning från Försäkringskassan inte får jobb eller insatser hos Arbetsförmedlingen som det är tänkt. Och Uppdrag Gransknings reportage för ett par veckor sedan illustrerar också hur enskilda hamnar i kläm.

NSPH menar att det inte behövs ytterligare granskningar och rapporter till regeringen.
Det behövs politisk vilja och handling. Inom NSPH delar vi Funktionsrätts uppfattning att ett första steg i rätt riktning är att ta tillvara de förslag kring sjukpenningen och rehabiliteringen i utredningen ”En trygg sjukförsäkring med människan i centrum” som lades fram förra året.

Och vi hoppas att förslagen från den pågående utredningen om aktivitetsersättning och sjukersättning som läggs fram i sommar kan gå i samma riktning.