NSPH har i en skrivelse kommit med synpunkter på Socialstyrelsens förslag på indikatorer för en nära vård. Vi anser att det finns olika sätt att skapa brukarmedverkan, som kan finnas med som indikatorer, som exempelvis brukarråd och brukarrevisioner. 

Läs hela skrivelsen här

Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen att ta följa omställningen till en mer nära vård. Som en del av det arbetet har Socialstyrelsen tagit fram ett förslag på indikatorer för att följa omställningen till en mer nära vård.

NSPH tycker att förslaget till indikatorer för att följa omställningen till stora delar är bra, och tar upp patientperspektivet – vikten av patientens upplevelse av delaktighet i sin vård, kontinuitet, vårdens samordning  och patientens upplevelse av tillgodosett vårdbehovet. Dessa är positiva delar som utredningen kring god och nära vård har satt fokus på.

Vi skulle även gärna se indikatorer på systemnivå kring patienternas/patientföreningarnas gemensamt beskrivna upplevelse av vården. På det sättet skapas delaktighet på fler nivåer än individnivå, och även incitament för vårdgivare att samarbeta med civilsamhället om både datainsamling (t.ex. brukarrevisioner) som analys och förslag på prioriteringar.

Det finns olika sätt att skapa brukarmedverkan, som kan finnas med som indikatorer.

Brukarråd inom primärvårdens verksamheter. På det sättet kan brukar- och anhörigorganisationer ges inflytande över hur vården organiseras, vilka insatser som ges och aktivt medverka till utformningen av vårdprocesserna. I ett brukarråd med kontinuerlig dialog mellan personal/chefer för en verksamhet och representanter för olika regionala patient- och brukarföreningar skulle verksamheterna kunna förbättras.

Ett annat viktigt verktyg är regelbundna brukarrevisioner. Det är en oberoende och systematisk undersökning av en verksamhet som utförs av personer som har varit brukare, patienter eller anhöriga i en likartad verksamhet. Brukarrevisioner kan göras genom samtal, intervjuer eller enkäter med anhöriga, brukare eller patienter i verksamheten och personalen som jobbar där.