NSPH menar att det behövs politisk vilja och handling för att komma till rätta med de felaktiga bedömningarna inom Försäkringskassan. Det är oacceptabelt att människor som befinner sig en utsatt situation ska drabbas av felaktiga beslut. 

–Problemen med sjukförsäkringen för personer inom våra medlemsorganisationer är kända sedan länge, säger Conny Allaskog, ordförande i NSPH, i en kommentar till Sveriges Radios granskning av Försäkringskassans avslag av sjukpenning för framför allt personer med psykisk ohälsa.

Sveriges Radio har i en rad uppmärksammade inslag granskat hur att Försäkringskassan under flera år haft ett styrande dokument som en rad experter anser tagits fram på ett felaktigt sätt och som sannolikt bidragit till att fler människor nekats sjukpenning. Detta har startat en diskussion om att Försäkringskassan behöver se över beslut där människor kan ha nekats sjukpenning på felaktiga grunder.

Bristerna riskerar att urholka förtroendet för myndigheten och välfärdssamhället

Sedan 2014 är psykiatriska diagnoser den vanligaste orsaken till sjukpenning. ISF tog  samma år upp problemen inom sjukförsäkringen för personer som lever med psykisk ohälsa. Det hör till problembilden att man många gånger inte kan fastställa de arbetshindrande nedsättningarna ”objektivt”.

–Det som är extra beklagligt är det  – oavsett vad Försäkringskassans egna styrdokument stipulerar–  finns lagstöd för att bevilja sjukpenning trots att objektiva arbetshinder inte kan fastställas. Det framkommer i flera kammarrättsdomar och nämns ju också i reportaget, fortsätter Conny Allaskog.

Men detta sker uppenbarligen alltför sällan. NSPH menar att det som behövs är politisk vilja och handling för att komma till rätta med de felaktiga bedömningarna inom Försäkringskassan. Bristerna riskerar annars, utöver det personliga lidandet, att urholka förtroendet för myndigheten och välfärdssamhället.

NSPH anser att ett första steg i rätt riktning är att ta tillvara de förslag kring sjukpenningen och rehabiliteringen i utredningen ”En trygg sjukförsäkring med människan i centrum” som lades fram förra året.  Man kan då även särskilt förtydliga från lagstiftaren att även icke objektiva fynd ska berättiga till sjukpenning. NSPH:s syn på remissen finns att läsa här.