NSPH har lämnat ett yttrande till över remissen ”Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34)”.

Läs NSPH:s yttrande här

NSPH håller bland annat med om att regionerna behöver integrera barns och ungas rättigheter och behov i planeringen och organiseringen av hälso- och sjukvården. När barn och unga är medskapare och inte bara mottagare av vård och stöd är vi övertygade om att det blir ett bättre resultat. Det som fungerar på en person kanske inte fungerar på någon annan och det måste ses som en självklar del i utformningen av olika metoder och verktyg