NSPH har lämnat ett yttrande till över remissenVägen till tillgänglighet: långsiktig, strategisk och i samverkan” (SOU 2021:59). Vi håller med om förslagen i utredningen i stort men vill samtidigt komma med vissa påpekanden.

Läs NSPH:s yttrande här

För att målsättningarna till ökad tillgänglighet ska kunna uppfyllas så vill NSPH lyfta fram vikten av att regionen inte inväntar tidpunkten då patientens vårdgaranti överskridits innan åtgärder vidtas, utan agerar så snart det finns skäl att misstänka att vårdgarantin inte kommer kunna uppfyllas. Vi vill vidare understryka vikten av att regionerna tar ett ökat ansvar för att informera och hjälpa patienterna till vård när man själv inte kan leva upp till Vårdgarantins tidsgränser.

Inför det fortsatta arbetet inom delegationen vill vi framhålla betydelsen av att Vårdgarantin förbättras så att den av medborgarna verkligen upplevs som en garanti inte som nu, främst som en målsättning.

Beträffande barn och ungdomspsykiatri är det extra viktigt att utforma uppföljningsmåtten så att de minskar antalet patienter som har väntat riktigt länge på vård.

Vi välkomnar förslaget om att kommande överenskommelser ska innehålla utökade krav på regionerna och SKR om förbättrad kvalitet i inrapportering och presentation av data till väntetidsdatabasen. Målet bör vara att tillskapa ett nationellt vårdsöksystem, där både patient och vårdgivare enkelt kan se var det finns ledig kapacitet.