NSPH har lämnat remissvar på utredningen Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård (SOU 2021:78). Vi delar utredningens syn på vikten av att stärka det hälsofrämjande arbetet och främja utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård för barn och unga med bland annat psykisk ohälsa men vi har också en del synpunkter som vi för fram.

Läs NSPH:s yttrande här

Likvärdig vård för barn och unga i hela landet

Utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och unga har haft i uppdrag att föreslå insatser som ska bidra till en mer likvärdig vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i hela landet. Vi delar utredningens syn på vikten av att stärka det hälsofrämjande arbetet i både skolan och inom hälso- och sjukvården. I uppdraget har även ingått att främja utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård för barn och unga med bland annat psykisk ohälsa, ett område som vi och många med oss lyfter som angeläget. I slutbetänkande fokuserar utredningen främst på hur man kan få de olika insatserna att hänga samman, vilket vi har lämnat synpunkter på.

 

Informationsdelning

I slutbetänkandet lägger utredningen fram förslag till en ökad informationsdelning, både när det gäller utbyte av information inom och mellan olika verksamheter och huvudmän. Syftet med detta är att kunna följa upp barns och ungas hälsa och säkerställa verksamheternas kvalitet. NSPH ser behovet av detta men vill betona att informationsdelning med fördel kan ske på andra sätt än via direkt åtkomst – med den enskildes samtycke.

 

SIP och barn och unga

NSPH anser att skola, socialtjänst samt hälso- och sjukvård ska samordna sina insatser, till exempel med hjälp av en samordnad individuell plan (SIP). Skollagen bör därför tillföras en skyldighet för förskola och skola att ta initiativ till en sådan plan på motsvarande sätt som i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

 

Andra pågående utredningar

En viktig del är tillgången på personal inom elevhälsan. Här kom utredningen om Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven (SOU 2021:11) med förslag om obligatorisk redovisning av tillgång till personal inom elevhälsan samt en numerär reglering av en lägstanivå för tillgång till elevhälsan. NSPH anser att det är viktigt att gå vidare med dessa förslag.

Vad gäller barn och unga inom primärvården vill vi fästa uppmärksamheten på utredningen God och nära vård Rätt stöd till psykisk hälsa, och dess genomgång av regionernas förfrågningsunderlag inom vårdvalet (LOV) vad gäller barn och unga. Även IVO har i sin tillsyn bland annat sett att primärvården inte alltid har kapacitet och kompetens för att ta hand om barn och unga och familjer i kris. Frågan är även fortfarande hur resursfrågan kan lösas?

 

Hälsodataregister

Utredningen föreslår att man integrerar uppgifter från elevhälsa och ungdomsmottagningarna i ett hälsodataregister. NSPH menar att man noga måste beakta integritets- och delaktighetsfrågorna när detta sker. Ett utökat utbyte av information medför ett större ansvar såväl i hanteringen av uppgifterna som hur de används i kontakten med individen. Det inte får leda till att man pratar förbi eller över huvudet på den unge och/eller dennes vårdnadshavare.